DOS65 application: ASTRID and Viditel


ASTRID, a communication program for BBS, Xmodem, Kermit, terminal emulation

Sources Astrid

Viditel, a communication program for the dutch PTT Viditel service.

Sources Viditel

And  below the manuals of the Astrid and Viditel program.

AAA     SSSSSSSSSSS TTTTTTTTTTTTTTT RRRRRRRRRRR II DDDDDDDD
AA AA    SS      TTTTTTTTTTTTTTT RR    RR II DDDDDDDDD
AA  AA    SS         TT     RR   RR  II DD   DD
AA   AA   SS         TT     RRRRRRRRR  II DD    DD
AA    AA   sSSSSSSSSSS    TT     RRR     II DD    DD
AAAAAAAAAAAAA       SS    TT     RR RR    II DD    DD
AA      AA      SS    TT     RR  RR   II DD   DD
AA       AA      SS    TT     RR   RR  II DDDDDDDDD
AA        AA SSSSSSSSSSS    TT     RR    RR II DDDDDDDD (C)
* * * * * * * *    D A T A C O M M U N I C A T I E    * * * * * * * *
V 2.2
***************************************
* Handleiding communicatieprogramma *
* voor een DOS/IO 65 systeem V2.01  *
***************************************
Astrid manual					    Pagina 1
INHOUD:
=*=*=*=*=
Inhoudsopgave....................................pag. 1
Hoofdstuk 1 : Inleiding........................................pag  3
Hoofdstuk 2 : Terminologie.....................................pag. 4
Hoofdstuk 3 : Installatie......................................pag. 4
Hoofdstuk 4 : Het starten van het programma....................pag. 5
Hoofdstuk 5 : Communicatieprotocollen..........................pag. 5
Het Asciiprotocol................................pag. 6
Het Xmodemprotocol...............................pag. 6
Het Kermitprotocol...............................pag. 6
Hoofdstuk 6 : De modes van Astrid..............................pag. 7 
Hoofdstuk 7 : De mainmode......................................pag. 7
Help.............................................pag. 8 
Menu.............................................pag. 8
New..............................................pag. 8
Connect..........................................pag. 8
Verbreek de verbinding...........................pag. 8
Automatisch bellen...............................pag. 9
Bellen van het laatst gekozen nummer.............pag. 9
Transferparameters...............................pag. 10
Protocolkeuze....................................pag. 10
Download.........................................pag. 11
Het opgeven van de filenaam......................pag. 11 
Het diskformaat..................................pag. 11
Algemeen.........................................pag. 11
Upload...........................................pag. 11
Linefeed toevoeging aan CR bij upload............pag. 11 
Exit.............................................pag. 12 
Quit.............................................pag. 12
Hoofdstuk 8 : Terminalmode.....................................pag. 12
Hoofdstuk 9 : De udomode.......................................pag. 12
Hoofdstuk 10 : De statusregel...................................pag. 13 
Hoofdstuk 11 : Voorbeelden up/download..........................pag. 14 
Ascii download...................................pag. 14
Ascii upload.....................................pag. 15
Xmodem up/download...............................pag. 16
Kermit download..................................pag. 16 
Kermit upload....................................pag. 16
Hoofdstuk 12 : Voorbeeld van een fido-sessie....................pag. 16
De eerste verbinding.............................pag. 17
Geavanceerd gebruik van fido.....................pag. 18
Bijlagen:
---------
I. Configuratie..............................................pag. 19
II. Configuratievariabelen....................................pag. 26
III. Lijst programmeerbare toetsen.............................pag. 27
IV. Geheugenindeling..........................................pag. 27
V. Automatisch bellen........................................pag. 31
VI. RS232.....................................................pag. 34
VII. Foutmeldingen Astrid......................................pag. 35
VIII. Verschillen Astrid v1.0 met Astrid v2.0./v2.1/v2.2........pag. 37
IX. Specificaties.............................................pag. 37
X. Commandotabel.............................................pag. 38
Astrid manual					    Pagina 2
Astrid-communicatie is ontwikkeld door :	Bram de Bruine
St.Joostdijk 23,
4307 AR Oosterland.
Deze manual is geschreven door :		Bram de Bruine
Voor de Astrid programmatuur evenals deze manual geldt :
Copyright (c) 1987 Bram de Bruine
Astrid manual					    Pagina 3
1. INLEIDING
============
Astrid is een public-domain communicatieprogramma dat het mogelijk
maakt om -al dan niet via een modem- informatie uit te wisselen met een
andere computer, met de volgende mogelijkheden:
- Terminal-emulatie,
- Asynchrone data overdracht volgens Ascii (Wait/Stop,^S/^Q), Xmodem en
Kermitprotocol,
- Autodialfaciliteit,
- Macro-expansie.
Dit  programma is gemaakt omdat er voor DOS-65 nog geen enkel
communicatieprogramma beschikbaar was, terwijl de databanken letterlijk
als  paddestoelen uit de grond rijzen. Denk maar eens aan het
HCC-fidonet, en de vele databanken van (computer)gebruikersgroepen. In
bladen als de HCC-nieuwsbrief en Byte vind hoofdzakelijk nog een
bespreking van software plaats. Wil men de software zelf in zijn bezit
krijgen dan zal dat van een databank geladen moeten worden. Programma's
uit de bovengenoemde bladen zijn terug te vinden op alle Fido's. Het
voordeel hiervan is dat men geen programma's meer hoeft over te tikken
uit hobbybladen. De andere kant van de medaille is dat degene die geen
toegang heeft tot een dergelijke databank, uit de boot valt, en niet zo
gemakkelijk meer aan software kan komen. Al deze factoren in aanmerking
genomen is er wel degelijk een behoefte aan communicatieprogrammmatuur.
Mede doordat modems steeds goedkoper worden, en het aantal databanken
nog steeds groeiende is.
Iedereen die datacommunicatie wil toepassen kan Astrid daarvoor gebrui-
ken. Zowel dataoverdracht via de telefoon met een modem, als direct van
computer naar computer is mogelijk.
Deze manual geeft een complete gebruiksaanwijzing voor het programma
Astrid. De bijlagen completeren het geheel, en zijn bedoeld voor degene
die zich grondig wil verdiepen in deze materie.
Astrid manual					    Pagina 4
Hoofdstuk 2. TERMINOLOGIE
=========================
LOCAL:	   Indien twee machines gekoppeld zijn via een RS232 verbin-
ding, dan verstaan we onder de LOCAL die machine die u als
terminal gebruikt.
REMOTE:	   Dat is de machine die 'ver weg' staat. In de regel zal de
REMOTE een databank zijn.
HOST:	   Gastcomputer. In deze manual word de term HOST alleen
gebruikt voor een databank. De HOST is dus de REMOTE.
FIDO:	   Communicatieprogramma dat PC's omvormt tot een datanet
eenheid. Fido word meestal in de betekenis van databank
gebruikt. In Nederland is er een groot datanet van Fido's
van de HCC. Alle Fido's staan in verbinding met een cen-
trale computer, het knooppunt in het net. (de zgn. fido-
node) De fidonode verzamelt via echomail de berichten,
sorteert en verspreid ze weer. De HCC-fido's bevatten ook
veel informatiegebieden van gebruikersgroepen en uiteraard
een enorme sortering aan software voor een groot scala van
computers.
PC:	   Personal Computer.
ASTRID:	   (A)synchronous (S)erial (T)ransmitter/(R)eceiver (I)nter-
faceprogram for (D)atacommunication. De naam van het
communicatieprogramma dat deze handleiding beschrijft.
AUTODIAL:  Mogelijkheid om automatisch het modem een telefoonnummer
te laten draaien.
REDIAL:	   Kiezen van het laatstgekozen nummer. Als een remote bezet
is, kan men na verloop van tijd proberen of hij misschien
weer al te bereiken is. Dit gaat sneller met een redial-
mogelijkheid, dan het helemaal opnieuw kiezen van een
nummer.
HAYESMODEM: Een intelligent modem met een microprocessor die een
gestandaardiseerde commandoset kent. Die commandoset is
ontwikkelt door D.C. Hayes. Hij zette daarmee een stan-
daard. Vandaar dat een intelligent modem genoemd is naar
Hayes.
UPLOAD:	   Het overdragen van data van de Local naar de REMOTE.
DOWNLOAD:  Het overdragen van data van de REMOTE naar de LOCAL.
Hoofdstuk 3. INSTALLATIE
========================
Astrid is geschreven in machinetaal voor een standaard 6502 micropro-
cessor. Het sourceformaat is volgens de DOS-65 assembler.
Hardware eisen
--------------
- DOS65/IO 65 systeem V2.01, volledige implementatie.
- Viditel karaktergenerator voor de VDU-kaart. Ook met de standaard
DOS-65 karaktergenerator kan met Astrid gewerkt worden. Alleen zal
men dan een paar vreemde graphics in de statusregel zien verschijnen.
Software configuratie
---------------------
Astrid is niet zondermeer te gebruiken. (zie bijlage I configuratie)
Met het programma MCONFIG is het mogelijk Astrid aan te passen aan uw
eigen modem en systeem.
Astrid manual					    Pagina 5
Hoofdstuk 4. HET STARTEN VAN HET PROGRAMMA
==========================================
Het hoofdprogramma ASTRID heeft twee hulpfiles nodig, die allen op de
systeemdrive moeten staan. Zodra ASTRID opgestart is zal hij gaan
zoeken naar Astrid.cfg. Deze file bevat de variabelen die nodig zijn om
met een bepaald modem te werken, en zijn dus modemafhankelijk.
Gebruikt men de autodialfaciliteit dan zal de file tel.dir geladen
worden.
Astrid moet aanwezig zijn op de systeemdrive.
Helpinformatie kan men opvragen met:
HELP ASTRID <CR>
Het programma kan men starten door de naam in te tikken:
ASTRID <CR>
Als het programma eenmaal geladen is, en niet overschreven is door een
utiliteitsprogramma, dan kan men het herstarten met:
GO A000 <CR>
Hoofdstuk 5. COMMUNICATIEPROTOCOLLEN
====================================
Om twee computers met elkaar te laten communiceren moet men afspraken
maken die beide systemen respecteren. Wil men met meerdere computers
communiceren dan ontstaat algauw de behoefte aan een afspraak die
iedereen naleeft, zodat niet voor iedere individuele computer een
andere manier van dataoverdracht plaats hoeft te vinden. Het zal
duidelijk zijn dat er een grote behoefte zal ontstaan aan een protocol.
Een standaard die allen naleven, en het mogelijk maakt om onbekommert
data uit te wisselen.
Bovendien moet een protocol er zorg voor dragen dat de data foutloos
overgedragen wordt. Dit betekend dat er een vorm van foutdetectie en
foutcorrectie moet plaatsvinden. Ook is het van belang dat de twee met
elkaar verbonden computers synchroon lopen. De ontvangende computer mag
niet sneller lopen dan de zendende. Elk protocol bestuurt de synchroni-
satie door middel van besturingstekens. (bv XON/XOFF bij ascii)
Helaas is er niet een (1) wereldstandaard, maar zijn er verschillende
protocollen die veel gebruikt worden. Het gaat hier om asynchrone
datacommunicatie,  synchrone protocollen worden buiten beschouwing
gelaten.
Bekende protocollen zijn Ascii, Xmodem en Kermit. Ze zijn allen
ontwikkeld omdat er behoefte ontstond aan een uniforme codering. Kermit
werd ontwikkeld aan de Columbia universiteit in New-York. Xmodem is
vervaardigt door een hobbyist die een eenvoudige mogelijkheid zocht om
data betrouwbaar over te zenden. Vandaar dat men Xmodem vooral aantreft
in de hobbysferen, zoals bij de HCC-fido's en de vele public-domain
databanken. Een vraag die menigeen zich zal stellen is "Wanneer wordt
welk protocol gebruikt ?". Globaal kan men stellen dat het asciiproto-
col gebruikt wordt voor asciifiles en messages.
Astrid manual					    Pagina 6
Xmodem is ideaal om hexfiles van een fido of iedere andere databank
die  Xmodem accepteert, binnen te halen. Kermit word veel door
bedrijven, overheidsinstellingen en universiteiten gebruikt. In het
algemeen kan men zeggen dat men een file het snelst en betrouwbaarst
binnenhaald met Xmodem. Als Xmodem beschikbaar is, gebruik het dan,
zowel voor ascii- als hexfiles.
Het Ascii protocol
------------------
Een veelgebruikt protocol, dat op iedere databank aanwezig is. Het is
een "domme" methode, alleen geschikt voor tekstfiles, zonder enige
foutcontrole en correctie. Met het XOFF-teken laat men de andere
computer weten dat hij moet wachten met zenden. Pas nadat de remote een
XON ontvangen heeft mag hij weer data gaan zenden. Dit protocol wordt
dan ook vaak aangeduid met de term wacht/stop-protocol.
Het Xmodem protocol
-------------------
Met dit protocol kan men willekeurige data overbrengen in blokken met
een vaste bloklengte van 128 bytes. Ieder blok wordt voorafgegaan door
een header en een set bloknummers. Het blok wordt afgesloten met een
checksum, die bestaat uit de som van de databytes.
+-------+---------+-------------+--------------+--------------+
| <SOH> | <BLKNR> | <CMPBLKNR> | <DATABLOK> | <CHECKSUM> |
+-------+---------+-------------+--------------+--------------+
De ontvanger fungeert als foutdetector en corrector. De foutdetectie
vind plaats door vergelijking van de verwachte header en bloknummers
met de ontvangen waarden, en door vergelijking van de berekende check-
sum met de ontvangen checksum. Foutcorrectie gebeurt met de ACK- en
NAKsignalen. Is er een fout ontdekt dan zal de ontvanger een NAK naar
de zender zenden om aan te geven dat het blok helaas met fouten is
ontvangen. De zender zal dan dat blok nog een keer verzenden. Is het
blok foutloos ontvangen dan wordt een ACK verzonden naar de zender. Als
er tien fouten optreden wordt het transferproces afgebroken.
Het Kermit protocol
-------------------
Evenals Xmodem verdeeld ook Kermit een file in een aantal datablokken,
ook wel pakketjes genaamd. Bij Kermit is de lengte niet constant. Het
eerste blok dat overgezonden word bevat informatie over de bloklengte,
filesoort (ascii/hex), timeoutime, etc.
De maximale bloklengte is 94. Ieder blok wordt voorafgegaan door een
header als synchronisatieteken, de bloklengte, een bloknummer en het
type van het datablok. (bv: datapakket, initialisatieblok, etc.) Het
blok word afgesloten met een checkbyte.
+-------+---------------+-----------+--------+--------+---------+
| <SOH> | <BLOCKLENGTH> | <BLOCKNR> | <TYPE> | <DATA> | <CHECK> |
+-------+---------------+-----------+--------+--------+---------+
Ook bij Kermit treed de ontvangende computer op als foutopspoorder en
verbeteraar.  Het foutcorrectiemechanisme bestaat uit het opnieuw
overzenden van hetzelfde pakket als er een fout opgetreden is. Een fout
in de dataoverdracht kan gevonden worden als er iets mis is met de
header (SOH), de pakketlengte, het pakketnummer, en het checkbyte.
Astrid manual					    Pagina 7
Om aan te geven dat er iets mis is gegaan zend de ontvangende computer
een NAK-pakket naar de remote. Dit is een pakket volgens de normale
syntax, maar het typebyte geeft aan dat het niet om een datapakket
gaat, maar om een pakket dat aanduid dat er een fout is opgetreden.
Een ACK-pakket wordt verstuurd als een pakket goed is ontvangen.
Kermit is er in vele uitvoeringen. De Kermit die is opgenomen in het
Astrid communicatiepakket is een basic-Kermit. Dat wil zeggen dat
alleen  het  basisprotocol  geimplementeerd is, en niet allerlei
mogelijkheden als server/remote die van belang zijn om een Kermit
zonder menselijke tussenkomst zelfstandig te laten werken.
Welke Kermit je ook tegenkomt, hij kan altijd het basicprotocol
verwerken. Ook overdracht van hexfiles met remotes die met 7 bits
werken is mogelijk.
**De foutcorrectie bij Kermit en Xmodem is niet waterdicht. Het is
mogelijk dat er toch een fout in sluipt, terwijl het checkbyte de
juiste waarde heeft. In de praktijk zal dat gelukkig zelden voorkomen.
Immers $00+$00 levert hetzelfde als $80+$80. Indien er meerdere fouten
optreden, kan de checksum toch een correcte waarde leveren. Dit is 
inherent met de foutdetectiemethoden van Xmodem en Kermit.
Hoofdstuk 6. DE MODES VAN ASTRID
================================
Astrid kent drie verschillende modes:
- commandmode of mainmode,
- terminalmode,
- up/downloadmode, ook wel transfermode genoemd.
Astrid komt na het starten altijd in de mainmode, en er kan alleen
teruggekeert worden naar DOS-65 vanuit de mainmode.
In de mainmode kunnen zaken als de transmissieparameters ingesteld
woden. Ook disk i/o wordt gestart vanuit de mainmode. Automatisch
bellen gebeurt vanuit de mainmode. Het selecteren van een andere mode
(terminal/transfermode) gaat ook via de mainmode.
In de terminalmode gedraagt de computer zich als een terminal. In de
up/downloadmode (udomode) vind dataoverdracht van file naar remote, en
vice versa, plaats.
Hoofdstuk 7. DE MENUMODE
========================
Doordat Astrid volledig menugestuurd werkt, is het erg eenvoudig om dit
programma te bedienen. Zelfs iemand die nooit eerder met een communica-
tiepakket gewerkt heeft zal er onmiddellijk mee uit de voeten kunnen.
Astrid manual					    Pagina 8
De mainmode kent de volgende commando's:
Communication 65 V2.1
======================
H> Help
M> Menu
N> New
C> Connect
O> On hook
A> Autodial
T> Transfer parameters
P> Protocolchange
D> Download
U> Upload
L> Linefeed conversion [upload]
R> Redial
Q> Quit E> Exit
Choice [A,C,D,E,H,L,M,N,O,P,R,U,T,Q] ??
HELP
====
Met de "H"toets kan men hulp op het scherm krijgen in de vorm van een
informatiepagina.
MENU
====
Laat alle beschikbare commando's zien.
NEW
===
Zet alle geheugenpointers op hun default waarde, maak alle buffers
leeg, scan alle opties, veeg het scherm schoon en print het menu. De
transferparameters worden ongewijzigd gelaten.
CONNECT
=======
Ga van commandomode in de terminalmode. De computer gedraagt zich nu
als terminal.
VERBREEK DE VERBINDING
======================
Met het "On hook" commando word de telefoonverbinding verbroken. Het
DTR signaal (D_ata T_erminal R_eady) wordt inactief. Werkt uw modem
niet met DTR, dan zult u zelf de verbinding moeten verbreken.
"Connect" heeft tot gevolg dat DTR actief wordt. Zodra een "On hook"
commando wordt gegeven zal DTR inactief worden. Bij transparent modems
blijft het niveau van de DTR-lijn ongewijzigd totdat een "C" of "O"
commando wordt ingetikt. Dit maakt het mogelijk om te (auto)dialen
zowel met DTR geactiveerd als met DTR in de rusttoestand. Sommige
modems met autodial willen alleen maar 'dialen' als DTR actief is,
terwijl de meeste modems zonder autodial vereisen dat DTR niet actief
is.
Astrid manual					    Pagina 9
Dat komt omdat bij die modems DTR het modem on-line schakelt en het
telefoontoestel (kiezer) van de lijn schakelt, zodat het draaien van
een nummer onmogelijk is met geactiveerde DTR-lijn. Voor Hayes-modems
zal DTR altijd geactiveerd worden zodra men een "Autodial"instructie
geeft.
Voorbeeld Transparent modem:
Opstarten: mainmode		DTR=rust
Connect				DTR=aktief
Breek: Menu (main)		DTR=aktief
Transferparameters		DTR=aktief
Download			DTR=aktief
Breek: Menu			DTR=aktief
On hook				DTR=rust
Autodial			DTR=rust, na bellen DTR=aktief
Breek				DTR=aktief
Autodial			DTR=actief
Tegelijk met DTR (RS232) wordt ook PB6 (TTL,VIA2) meegeschakeld.
AUTOMATISCH BELLEN
==================
Met keuze "A" kan men automatisch het modem een nummer laten draaien.
Uit de file Tel.dir wordt een blok gelezen en op het scherm gepresen-
teerd. Met de toetsen ^J (volgend nummer), ^K (vorige nummer), ^Z
(volgende pagina) en ^W (vorige pagina) kan men een nummer kiezen.
Door op de spatiebalk te drukken wordt het nummer daadwerkelijk
gedraaid. Eveneens worden dan de gespecificeerde transferparameters
geprogrammeerd. Met de breaktoets keert men terug naar het menu als men
besluit niet automatisch te bellen. Komt het nummer dat men zoekt niet
voor in de file Tel.dir, dan kan men het ook met de hand intypen, nadat
een ^M gegeven is. Hier moet alleen het telefoonnummer ingevoerd
worden, en geen transferparameters. De transferparameters blijven
ongewijzigd.
Commando's:
***********
^K = Vorige nummer,
^J = Volgend nummer,
^W = Vorige bladzijde,
^Z = Volgende bladzijde,
sp = Draai geselecteerde nummer, (spatiebalk)
^M = Zelf een nummer intypen,
^[ = Terug naar de mainmode.
Beschikt uw modem niet over een autodialer, dan kan men Tel.dir
beschouwen als een elektronische telefoongids, waarin men het nummer
kan opzoeken. Het is wel mogelijk om de ACIA en het protocol te
programmeren met de autodialer.
BELLEN VAN HET LAATST GEKOZEN NUMMER
====================================
Het opnieuw kiezen van het laatstgeselecteerde nummer wordt in het
Engels aangeduid met de term 'auto-redial'.
Zodra "R" ingegeven is zal opnieuw het nummer dat als laatste gekozen
was, gedraaid worden.
Astrid manual					    Pagina 10
TRANSFERPARAMETERS
==================
De communicatieparameters die men in kan stellen zijn:
a - De transmissiesnelheid; (aantal bits per seconde)
b - het woordformaat; (aantal databits, pariteit, aantal stopbits)
c - duplex; (Full of Half duplex)
d - kanaal. (answer of originate)
Het menu wordt als volgt gepresenteerd:
TRANSFER PARAMETERS:
***********************************************************************
Full/Half
1. 2400/2400	   ^
2. 1200/1200	   |		A. 8N1
3. 300/300	<-- key -->	B. 7E1
4. 1200/75	   |
5. Dos def	   V
^[ = Quit	   Originate/Answer		space = confirm
***********************************************************************
Met de cursorbesturingstoetsen kan men cyclisch alle mogelijkheden
doorlopen.  De  geselecteerde parameters worden met inverse-video
gemarkeert. Met de spatiebalk kan men de gemarkeerde parameters
daadwerkelijk instellen. Wil men de parameters ongewijzigd laten, dan
kan met de breaktoets teruggekeert worden naar het hoofdmenu.
Het transferparametermenu bied de mogelijkheid om veel gebruikte
communicatieparameters in te stellen. De meest gangbare baudrates en
woordformaten zijn opgenomen in de programmeertabel. Komt het nu toch
voor dat er een 'exotische' waarde ingesteld moet worden, dan moet
keuze 5 (Dos defined) gemaakt worden. Met het hulpprogramma RS232 dat
op de DOS-65 systeemschijf aanwezig is, kan men de parameters op iedere
willekeurige manier instellen. Zodra men in Astrid de 'dos defined'
keuze maakt, worden de waarden die met het RS232programma gekozen zijn,
gecopieerd naar de ACIA. Buiten 'dos defined' vallen Full/Half duplex
en answer/originate. Deze waarden moeten nog wel correct ingesteld
worden!
Het is verstandig om in de login.com een LO RS232.DAT te zetten die bv
als vijfde baudrate gebruikt kan worden. (Default 2400/2400)
PROTOCOLKEUZE
=============
Met P kan men kiezen tussen Ascii, Xmodem of Kermit als up/download
protocol. Deze keuze is alleen van belang als men iets gaat uploaden of
downloaden.
Astrid manual				       Pagina 11
DOWNLOAD
========
Ontvang een programma van de remote volgens het geselecteerde protocol,
en zet het op disk onder de opgegeven filenaam.
Het opgeven van de filenaam
---------------------------
De filenaam kan op exact dezelfde manier ingevoert worden als in de
dos. Ook de edittoetsen DEL, ^U en ^Y zijn te gebruiken. Door herhaald
<CR> in te tikken, keert men terug naar het mainmenu.
Diskformaat
-----------
De ontvangen file wordt in grote blokken (ca. 20 Kbyte) op disk gezet.
Als een file of eindblok kleiner is dan de bloklengte wordt uiteraard
ook alleen dat gedeelte op disk gezet. Het voordeel van deze opzet is
tweeledig: 
1. De diskdrive hoeft niet continu te werken,
2. Tijdbesparing. (=telefoonkostenbesparing)
Xmodem en Kermit kunnen zelf vaststellen of de ontvangen file een
asciifile of een binaire file is.
Algemeen
--------
Het  downloaden  kan voortijdig afgebroken worden met ^X of de
breaktoets. Het gedeelte van de file dat ontvangen is (voor een cancel
toets werd ingedrukt) wordt altijd op disk gezet.
Het downloaden wordt bij Xmodem en Kermit automatisch beeindigt als de
file geheel ontvangen is.
Bij ascii download moet men zelf ingrijpen (^X) om het downloaden te
beeindigen. Dit maakt het mogelijk om een complete sessie op disk op te
slaan. Erg handig als men voor het eerst een bepaalde databank belt.
Naderhand kan alles nog eens rustig bekeken worden.
UPLOAD
======
Verzend een file volgens het geselecteerde protocol.
a - U File <CR> haalt File van disk en verzend die file naar de remote.
b - U <CR> <CR> kijkt of er nog een file in het geheugen staat, is dit
het geval, dan word hij verzonden naar de remote. Zoniet, dan wordt
teruggekeert naar de mainmode.
LINEFEED TOEVOEGING AAN CARRIAGE-RETURN BIJ UPLOAD
==================================================
Er zijn remote's die iedere regel tekst afgesloten willen hebben met
een CRLF. (Carriage return + linefeed, $0D,$0A)
Bij alle ascii-files die naar een fido gezonden worden moet er zowel
een <CR> als een <LF> aan het einde van de regel staan. Files die met
DOS-65's ED gemaakt zijn, bezitten alleen een <CR> aan het eind van de
regel. Zet men met de "L"toets de <CR> naar <CRLF> conversie aan, dan
word aan iedere <CR> automatisch een <LF> toegevoegd.
Voor het plaatsen van boodschappen in de fido messagearea's moet men nu
juist weer geen <LF> na de <CR> zenden.
Dit commando heeft geen invloed op Hex-files.
Astrid manual					   Pagina 12
EXIT
====
Schakelt het modem op non-actief, gevolgd door een terugkeer naar
DOS-65.
QUIT
====
Keer terug naar DOS-65, maar laat het modem aan staan. (DTR blijft
actief) Dit commando is bedoeld om naar dosniveau terug te keren om
daar een commando uit te voeren. Utilities vanaf $800 of $A000 over-
schrijven het communicatieprogramma. 
Terugkeren naar Astrid gaat met G 1000 of G A000. Keert men na een
Quitcommando weer terug naar Astrid dan worden de geheugenpointers,
filenaampointers  en  autodialbuffers ongewijzigd gelaten. Ook de
configuratiefile Astrid.cfg wordt niet geladen. Dit betekend dat alle
defaults exact hetzelfde zijn als voordat het Q commando werd gegeven.
Hoofdstuk 8. DE TERMINALMODE
============================
In de terminalmode wordt ieder karakter dat met het toetsenbord wordt
ingetikt rechtstreeks doorgesluisd naar de host. In full-duplexmode
zend de host het ingetikte karakter terug, en dit door Astrid ontvangen
karakter, word geprint. Bij half-duplex bedrijf wordt ieder karakter
dat ingetikt word direct geprint en gelijkertijd verzonden naar de
host.
Dat 'ieder' karakter van het toetsenbord naar de host word verzonden,
is niet helemaal waar. Er zijn twee uitzonderingen:
1e. De breaktoets, die het mogelijk maakt om onder iedere conditie
terug te keren naar de mainmode. (origineel ^[)
2e. De macro-entertoets (2nd), waarmee na een keuzetoets een vooraf
ingevoerd stukje tekst verstuurd kan worden. (origineel ^N)
Het is mogelijk om met MConfig vier macro's te definieren. De toetsen
waarmee men de macro's kan aanroepen zijn ook vrij te programmeren.
De macro's mogen niet genest worden. Alle karakters behalve een '\0'
mogen voorkomen in de macro. Wil men om de een of andere reden de code
van de breaktoets of de macro-entertoets (2nd) ook naar de remote
verzenden, dan kan men die opnemen in een macro.
In de praktijk is het handig om je naam, toegangswoord en een
veelgebruikt remote commando op te slaan.
Hoofdstuk 9. DE UDOMODE
=======================
In de up/downloadmode zijn twee toetsen van belang:
1e. De canceltoets, (^X) die het up/downloadproces afbreekt, en een
terugkeer naar de terminalmode forceert. Als men ^X intypt gebeurd
er het volgende:
a. Het cancelkarakter word naar de remote verzonden,
b. Voor download: Save alle data op disk totdat de ^X verzonden
werd, sluit alle files.
Voor upload: Reset alle uploadpointers, en sluit de file.
c. Spring naar de terminalmode.
Astrid manual					   Pagina 13
Er wordt naar de terminalmode gesprongen, omdat men daar kan zien
hoe de remote reageert op de 'annuleer'opdracht, en de remote
verdere instructies gegeven kan worden, bv download van een ander
programma of een log-out.
2e. De breaktoets. De breaktoets indrukken heeft tot gevolg dat er on-
voorwaardelijk teruggekeert wordt naar het hoofdmenu. Uiteraard
wordt de data die zich op dat moment in het opslaggeheugen bevind
op disk gesaved, voordat Astrid naar het menu teruggekeert.
Samenvatting: Met de toetsen [A,C,D,E,H,L,M,N,O,P,R,U,T,Q] kan men
Astrid verschillende opdrachten laten uitvoeren. Met de breaktoets kan
iedere opdracht abrupt afgebroken worden, en wordt teruggekeert naar de
mainmode.
Hoofdstuk 10. DE STATUSREGEL
============================
De statusregel verstrekt steeds relevante informatie over de toestand
waarin het programma verkeert.
+---------------+----------+--------+------+----+--------+-----+----+
| Tijd uu:mm:ss | PROTOCOL | STATUS | BAUD | WF | DUPLEX | O/A | FN |
+---------------+----------+--------+------+----+--------+-----+----+
Xmodem	 Downloading xxxx  5N1  F    ORG
Kermit	 Uploading  2400  6E2  H	  ANS
Ascii	 Terminal   1200  7O
Dialing    300  8
Idle		75
Main
Het linkse deel van de statusregel geeft de tijd weer, indien het
programma in de mainmode verkeert, wordt de tijd ook iedere seconde
opnieuw geprint.
Daarna word het protocol aangegeven waarmee data overdracht plaatsvindt
zodra men gaat uploaden of downloaden.
Het statusdeel geeft aan in welk programma onderdeel Astrid verkeert.
In het volgende blok word de transmissiesnelheid van de zender weerge-
geven. Als de baudrate niet in het keuzemenu voorkomt, worden er
kruisjes geprint.
Achter de baudrate komt het woordformaat dat alle mogelijke combinaties
kan visualiseren. Full- of Halfduplex word afgekort met F voor Full, en
met H vor Half duplex. Of er sprake is van answer of originate laten de
strings ANS en ORG zien. Het rechterdeel geeft de filenaam weer die
geupload of gedownload word. Kermit plaatst zelf de filenaam in het
statuslinebuffer.
Tijdens het selecteren van een telefoonnummer wordt een andere status-
regel gebruikt. De statusregel is alleen uit te schakelen in de
filenaam-invoermode met ^^S. Bv: U ^^S <CR> <CR>
Astrid manual					   Pagina 14
Hoofdstuk 11. VOORBEELDEN UP/DOWNLOAD
=====================================
Ascii download
==============
Ascii download van een file wordt toegelicht a.h.v. een voorbeeld van
een sessie met een HCC-fido. We bevinden ons in het filegebied, en
kunnen kiezen uit D)ownload of T)ype. Met beiden is het mogelijk om een
ascii-file binnen te halen. Het onderstreepte (met ==) moet je zelf
invoeren.
-----------------------------------------------------------------------
- PROGRAMMA'S VAN DE MAAND ..........       HOBBY COMPUTERCLUB -
-----------------------------------------------------------------------
UNARC.COM    4352 de-ARChive voor CP/M !
QUARC.COM   10240 Quick UnARC voor MS-dos. Razendsnel !
QUARC.DOC    7523 
-----------------------------------------------------------------------
File Area #3: Algemeen Up- en Download gebied
A)rea-Change F)iles    T)ype     D)ownload
G)oodbye   U)pload    M)ain-Menu  
File: A F T G U D M or ? for help: D
=
A)scii, K)ermit, X)modem, B)atch, T)elink, ? for help
add C for CRC, ie. XC, etc: A
=
Filename: QUARC.DOC		   	  <-- Nog geen <CR> geven !!!
=========
We geven nog geen <CR> maar gaan terug naar het menu van Astrid, zetten
het protocol op ascii en geven het Downloadcommando, waarna de filenaam
ingevoerd wordt en men in de downloadmode beland. Geef nu een <CR> en
het downloaden wordt gestart. Het leuke van deze methode is, dat alles
op het scherm te volgen is. Men kan meelezen tijdens het downloaden. Om
het downloaden te stoppen, tikt men ^X in.
Een veelgebruikte toepassing van ascii download is het binnenhalen van
boodschappen  uit het berichtengebied. Omdat men op willekeurige
tijdstippen de downloadmode 'aan' kan schakelen gaat dit analoog aan
het binnenhalen van een file. Nadat asciidownload actief is, komt alles
wat op het scherm verschijnt ook in de file.
Astrid manual					   Pagina 15
ASCII UPLOAD
============
Toepassingen: Het plaatsen van een asciifile in een databank.
Het plaatsen van een bericht in een databank.
Hier een voorbeeld van het invoeren van een bericht, er van uitgaande
dat het bericht vooraf is gemaakt en opgeslagen is in de file BERICHT.
MAIN Commands:
M)sg-Section    F)ile-Section   
G)oodbye      S)tatistics    
A)lle echo fido's B)ulletin     
Y)ell       C)hange      
U)ser-List     E)ditorial+Newmail 
V)ersion      
Main: M F G S A B Y C U E V or ? for help: M 
===
Hier geeft men het comando 'M', 
waarna het volgende menu op uw scherm verschijnt:
Msg Area #1: Algemeen en Prive berichten
A)rea-Change   L)ist headers   
R)ead       E)nter      
K)ill       I)ndex      
S)tatistics    G)oodbye     
M)ain-menu    
Msg: A L R E K I S G M or ? for help: E
===
Hier geeft men de E in daar men een bericht wil invoeren.
Het volgende zal dan op Uw scherm verschijnen:
This will be message #XX
From: 'Uw naam'
To: 'geadresseerde'
Private? [y,N]: Y or N(zelf ingeven)
Subject: onderwerp bericht
Enter your message, blank line to end.
Words will wrap automatically
1: 
Het is nu tijd om de computer het werk te laten doen. We keren terug
naar de mainmode van Astrid en typen U BERICHT <CR>. Om het upload-
proces te starten moet nog even een willekeurige toets ingedrukt wor-
den, en de file Bericht wordt verzonden. Indien hij volledig verzonden
is, verschijnt er:
Enter-Msg Command:
L)ist A)bort D)elete I)nsert T)o subJ)ect
C)ontinue E)dit S)ave 
D I T J C E S ? : S
=
Met het fido-commando S wordt het bericht op de fido-disk gezet.
Het uploaden van een file in het filegebied gaat op dezelfde manier.
Astrid manual					   Pagina 16
Xmodem up/download
==================
Xmodem up/download wordt volledig bestuurt door Astrid. Het is met
Xmodem dan ook alleen mogelijk om files te ontvangen of te versturen.
De karakters zijn niet op het scherm zichtbaar.
File Area #3: Algemeen Up- en Download gebied
A)rea-Change F)iles    T)ype     D)ownload
G)oodbye   U)pload    M)ain-Menu  
File: A F T G U D M or ? for help: D
=
A)scii, K)ermit, X)modem, B)atch, T)elink, ? for help
add C for CRC, ie. XC, etc: X
=
Filename: TESTFILE.DOC <CR>
=================
File TESTFILE.DOC ready to send.
We keren met de breaktoets terug naar de mainmode van Astrid, geven
daar het D kommando en de filenaam waaronder we de file willen opslaan,
en downloaden start automatisch binnen 10 sec. (meestal direct)
Upload gaat exact op dezelfde manier.
Kermit download
===============
Kermit upload
=============
Kermit is nog niet geinstalleerd in de versies V 2.x.
Hoofdstuk 12. VOORBEELD VAN EEN FIDO-SESSIE
===========================================
Onderstaand een paar voorbeeldjes hoe een sessie met een fido-remote
verloopt. Deze voorbeelden zijn geregistreerd mbv ascii download.
Door direkt na het bellen de asciidownloadmode te activeren komt alles
wat op het scherm wordt geprint, ook in de file te staan. Dit is vooral
handig als men voor het eerst een vreemde (nieuwe) remote benadert.
Naderhand kan men rustig (dwz: zonder telefoonkosten) bekijken wat die
databank te bieden heeft, en hoe je hem het beste kunt besturen.
Om telefoonkosten te drukken, doet men er verstandig aan om, onmidde-
lijk als de fido zijn welkomstscherm gaat printen een ^C te geven. Je
kunt dan direct je naam en wachtwoord invoeren. Daarna komt meestal nog
een bulletin, dat kan men met hetzelfde recept afbreken. Door de expert
in te schakelen, worden de menu's verkort geprint.
Astrid manual					   Pagina 17
DE EERSTE VERBINDING
====================
Your FIRST name: MISTER
Your LAST name: X
MISTER X? [Y,n]: Y
Wait ...
+-------------------------------------+
| Hallo Nieuwe gebruiker W E L K O M |
| bij Fido_Gerard II  500/206    |
+--------------=----------------------+
Je hebt nu de eerste verbinding,
Heb je jouw naam wel goed ingegeven ?
Dus meerdere lettergrepen gescheiden
door een punt i.p.v. een spatie !!!!!!
Vul nu s.v.p. de vragenlijst in dan zal
binnen zeer korte tijd jouw privilege 
verhoogd worden, pas daarna kun je
software downloaden van deze fido.
Where are you calling from? OUTOFSPACE
OUTOFSPACE? [Y,n]: Y
Pick a password: DOS65
DOS65? [Y,n]: Y
Vragenlijst voor nieuwe inloggers.
LET OP !!!!! 
ALLEEN VOLLEDIG INGEVULDE
VRAGENLIJSTEN WORDEN TOEGELATEN
-KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
Achternaam      :
Straatnaam & nummer :
Postcode       :
Woonplaats:     :
Telefoonnummer    :
----------------------------------------
Welke computer    :
Modem + Baudrates  :
Lid van welke GG   :
Welk interessegebied :
----------------------------------------
Bent U lid van de HCC ? (Niet verplicht)
(1)=Ja , (2)=Nee   :
Lidnummer HCC    :
========================================
Bedankt,we moeten alles even controleren 
Je hebt nu beperkte toegang tot dit
bulletin-board. (30 minuten maximum) 
Niet VOLLEDIG ingevulde vragenlijsten
worden meteen verwijderd.
Op en of aanmerkingen zijn altijd welkom
Password: ........
Astrid manual					   Pagina 18
Welkom MISTER X dit is jouw eerste verbinding met Fido_Gerard. Helaas
kun je nu niet veel op deze Fido, dit vanwege het feit dat er
gebruikers zich niet aan de simpele regels willen houden. Sorry voor
het ongemak, als je de vragenlijst goed hebt ingevuld dan krijg je
binnen enkele uurtjes al een hoger privilege en dan kun je alle opties
gebruiken.
De Sysop. 
Helaas er is vandaag geen post voor MISTER X.
GEAVANCEERD GEBRUIK VAN FIDO
============================
Het valt buiten deze handleiding om een complete beschrijving van het
fidonetwerk te geven. Een komplete gebruiksaanwijzing staat in de HCC-
nieuwbrief (catalogusbijlage) van november 1985. Het is ook mogelijk om
een manual bij de HCC te bestellen, of te downloaden van een fido.
Fido(tm) Version 11w
FidoNet(tm) Net 500 Node 16
!  GELUKKIG 1987 ALLEMAAL  !!  
HobbyComputerClub /^^\   SYSOP
Afd. SITTARD   / OO \   Leo  
NET/NODE    (_  /_)  Reijnen   
500/16     __`@/__\   _ 
BAUDRATES   | FIDO |\  \\
300-300    | (*) | \  ))
1200-75    |SITTARD|/ \ // 
1200-1200    -------   /
2400-2400    _//|| _\  /  
(_/(_|(____/
---------------------------------
Your FIRST name: MISTER
Your LAST name: X
Mister X? [Y,n]: y
Wait ...
Password: .......
You last called on 28 Dec 86 01:58:54
Your 4th call
| Total Today Limit Left
------------+------------------------
Downloaded: |  0   0  200  200 Kbytes
Uploaded:  |  0          Kbytes
This call: |  1     35  34 Min.
Per 24 Hrs: |     0  180  180 Min.
------------+------------------------
Astrid manual					   Pagina 19
Bijlage I: Configuratie V2.1
****************************
Met het bijgeleverde configuratieprogramma is het mogelijk om het
communicatieprogramma geschikt te maken voor een van de volgende
modems:
1. Hayes modem of Hayes compatibel modem. (zowel splitspeed als
interspeed)
2. Modem met een interspeeder.
3. Transparant modem (split speed) zonder receiverclock.
4. Transparent modem (split speed) met interne receiverclock.
Ad. 1.
Een Hayes modem is een intelligent modem dat zelf de baudrate bepaald,
zodra hij een ATstring ontvangt. Elk Hayes modem beschikt over een
ingebouwde autodial faciliteit. Het configuratieprogramma zorgt ervoor
dat de juiste strings naar het modem worden verzonden.
Ad. 2.
Modems met een interspeeder zetten 75 Baud om naar 1200 Baud, zodat de
ACIA in het computersysteem altijd met dezelfde snelheid zend als
ontvangt. Zit er een interspeeder op je modem, dan is het niet meer
nodig om een receiverclock aan de ACIA aan te bieden.
Ad. 3.
Hiermee worden modems bedoeld die op een andere snelheid zenden als
ontvangen. Het gaat dan altijd om de V23 norm van 1200/75 Baud.
Het  PTT Vidimodem en de Elektuur polyphemus zijn hier voorbeelden
van. Bezit je een dergelijk modem, dan zul je PB7 van VIA 2 moeten
verbinden met pen 5 RxC van de ACIA, omdat het receiverclock signaal
opgewekt wordt door Via 2. Om enige vorm van standaardisatie te
verkrijgen is het aan te bevelen om dit als in onderstaand schemaatje
te doen:
=====						   RS 232
|PB7					 18
V  |-------------------------------------------------*  *--|
I  |						 17	   |
A  |						|-----*	 *--|
|						|
=====						| chas  conn
|
=====						|
|RxC					|
A  |-------------------------------------------|
C  |
I  |
A  |
|
=====
De signalen PB7 en RxC worden naar buiten gevoerd via het D-chassisdeel
van de RS232. In de modemconnector worden pen 18 en 17 met elkaar
verbonden. Zodra de modemconnector ingeplugd is, komt het signaal van
PB7 op de receiverclock ingang van de ACIA.
LET OP: Voer de draden van pen 17 en 18 niet door naar het modem zelf.
Astrid manual					   Pagina 20
Je weet maar nooit of er iets op aangesloten zit !
Bezitters van een modem die naast 1200/75 ook nog 300/300 of 1200/1200
kunnen, kunnen de verbinding PB7-RxC rustig laten zitten, want bij
iedere andere baudrate dan 1200/75 wordt PB7 als ingang geschakelt.
Ad. 4.
Er zijn modems die zelf het receiverclocksignaal genereren, zodat het
communicatieprogramma dat niet meer hoeft te doen. Een voorbeeld van
een zelfbouwmodem die een receiverclock uitgang heeft, staat beschreven
in de 6502 kenner nr. 49, blz 41 e.v. (gemodificeerd minimodem)
Zorg ervoor dat RxC(ACIA) aan pen 17 v/d RS232 zit. Nu is het mogelijk
om via de RS232 kabel het clocksignaal van het modem aan te bieden aan
de ACIA. Controleer wel of het signaal op TTL niveau ligt.
Behalve het instellen van de parameters voor een bepaald type modem,
zorgt het configuratieprogramma ook voor:
- Aanpassing aan de systeemclock van uw systeem. Default is 1 Mhz. Let
wel op dat bij configuratie voor een hogere frequentie dan 1 Mhz er
aangenomen wordt dat de real-time clock gemodificeerd is voor die
frequentie. Het gaat er om dat Hours, minutes, seconds en Viavra zich
inderdaad gedragen als resp. uurteller, minutenteller, secondentel
ler, en viavra als teller die elke seconde verlaagt wordt met 1. Is
dit niet het geval dan zal de time-out time bij Xmodem up/download
niet correct zijn. (Dit gebeurt mbv VIAVRA)
- Tijdmelding op statusregel aan/uit schakelen.
- Het zetten van de default waarden. Wilt u opstarten met het asciipro-
tocol, 7E1, 300/300 ? Verander eenvoudig deze waarden en voortaan
wordt er opgestart volgens uw wensen.
- Het definieren van de speciale toetsen. In te stellen zijn welke
toets men als breaktoets wil gebruiken, welke als 2nd macro en
macrokeuze, en welke voor cursorsturing. Voor de cursorbesturing kan
men het beste dezelfde toetsen nemen als in de Editor gebruikt
worden. Zorg  er wel voor dat er geen toetsen worden gekozen die
noodzakelijk zijn om een bulletin board te besturen. Het ligt op het
eerste gezicht voor de hand om ^C als breaktoets te definieren. Toch
is dit niet aan te bevelen omdat veel databanken ook ^C als break
zien. Zou men in zo'n geval dan een ^C geven dan wordt teruggespron-
gen naar de mainmode van Astrid, terwijl het de bedoeling was om te
'quitten' uit een bepaald programmaonderdeel van de databank. De
canceltoets is niet te veranderen, omdat alle databanken ^X als
cancel waarde accepteren.
- Het definieren van vier macro's.
- Het definieren van de besturingsstrings voor een Hayes modem.
Gebruiksaanwijzing en voorbeelden van configuratie met Mconfig.
==============================================================
Voordat met de configuratie begonnen wordt is het verstandig om eerst
een backup te maken van het huidige programma.
Configuratie wordt begonnen met:
Astrid manual					   Pagina 21
MCONFIG ASTRID <CR>
Het programma meld zich dan met het volgende menu:
CONFIGURATION ASTRID COMMUNICATION PROGRAM
by B. de Bruine (C) xx xxxxx xxxx V2.1
*I* Instructions
*A* show Actual configuration
*C* Configurate for a certain modem/system
*H* change Hayes strings
*M* change Macro strings
*D* change Default parameters
*K* change control-Keys
*Q* Quit to DOS-65
*E* Exit, creating new ASTRID.cfg
CHOICE [I,A,C,H,M,D,K,Q,E]
Om er in te komen proberen we I(nstructions):
INSTRUCTIONS
============
With * it is possible to skip a part.
Typing <CR> immediately holds the original value.
Input controlcharacters:
a) For control keys only the ascii value must be given.
f.e: Type M in stead of ^M.
b) In strings a controlchar must be preceeded with
a '\' mark. f.e: \M = <CR>.
Het programma is opgebouwd uit vijf blokken:
1. Configureren voor een bepaald systeem/modem.
2. Wijzig default parameters.
3. Wijzig speciale toetsen.
4. Wijzig Hayesstrings.
5. Wijzig macrostrings.
Met "*" is het mogelijk om een blok over te slaan. Wil men de
defaults, Hayesstrings en macrostrings wijzigen, maar niet de speciale
toetsen, dan wordt een "*" ingetikt en dat blok wordt overgeslagen.
Wil men bv. alleen de defaults wijzigen dan kiest men in het menu voor
"D", en wordt alleen dat blok afgehandeld. Keuze "C" is bedoeld voor
configureren voor de allereerste keer. Hier worden vragen gesteld over
uw systeem en uw modem. Aan de hand van uw antwoorden worden de
parameters  berekend die noodzakelijk zijn voor uw configuratie.
Eveneens worden alle andere blokken doorlopen (indien relevant) waar
ook  weer  naar  eigen wens veranderingen aan te brengen zijn.
Wil men een parameter niet veranderen dan moet <CR> ingetikt worden.
Astrid manual					   Pagina 22
Voorbeeld:
|PROTOCOL |0000 | XMODEM
Kies het protocol waarmee opgestart word:
A=Ascii
X=Xmodem
K=Kermit
Maak uw keuze [A,X,K] ?
Xmodem is de huidige waarde. Die kan verandert worden door A of K in te
tikken. Een <CR> of een X laten het default protocol op Xmodem staan.
Met keuze "A" kan men alle configuratie mogelijkheden bekijken. Dit is
een soort luxe hexdump met verklaring. Schrik niet als bv een autodial
vlag aangeeft dat automatisch bellen niet mogelijk is, terwijl u juist
geprogrammeerd had dat dit wel tot de mogelijkheden behoorde.
Het is heel goed mogelijk dat die vlag voor uw systeemconfiguratie niet
van belang is, en een dummy waarde aangeeft. "A" wijzigt niets. Het
laat alleen de huidige instelling zien.
Met "Q" wordt MCONFIG verlaten zonder dat er een nieuwe Astrid.cfg
gesaved wordt.
Met "E"xit wordt de nieuw Astrid.cfg op disk opgeslagen, geconfigureerd
volgens de gegevens die u ingevoerd heeft.
Toelichting "C"onfiguratie:
Iedere vraag kan beantwoordt worden met een enkele toetsaanslag. bv "1"
voor de clockfrequentie of "Y" op de vraag of er een interspeeder
aanwezig is.  Dus NIET: 1<CR> of Y<CR>!!      <--Fout
CONFIGURATION ASTRID COMMUNICATION PROGRAM
by B. de Bruine (C) 30 may 1987 V2.1
*I* Instructions
*A* show Actual configuration
*C* Configurate for a certain modem/system
*H* change Hayes strings
*M* change Macro strings
*D* change Default parameters
*K* change control-Keys
*Q* Quit to dos-65
*E* Exit, creating new ASTRID.CFG
CHOICE [I,A,C,H,M,D,K,Q,E]
***CONFIGURATION***
What is the clockfrequency of your system ?
CLOCKFREQ: 1,2,3 of 4 MC/S.
[Er kan een keuze gemaakt worden uit bovengenoemde vier waarden.]
Contains your modem an interspeeder ? (Y/N)
[Een interspeeder converteert 75 Bd naar 1200 Bd en vice versa.]
Astrid manual					   Pagina 23
INTERSPEEDER				SPLIT SPEED
Is an external receiverclock
for the ACIA available ? (Y/N)
VIA T1 OSC
EXT. OSC
[Indien er geen ext. clock be-
schikbaar is, moet dat clock-
signaal van de VIA betrokken
worden. Op PB7 (VIA2) staat dit
clocksignaal. Zelf moet men er
zorg voor dragen dat PB7 ver-
bonden wordt met RxC van de
ACIA. Levert het modem zelf de
clocksignalen, dan kan men de
vraag bevestigend beantwoorden.
Er wordt dan EXT. OSC geprint,
om aan te geven dat de VIA niet
als baudrate generator hoeft te
functioneren.]
Is your modem a Hayes or Hayes compatible modem ? (Y/N)
HAYES MODEM				TRANSPARENT MODEM
Does your Hayes modem need extra 	Has  your modem an autodial 
initialisation to set correct the	facility  ?  Do you have a 
wordformat (Y/N)?		 	Bansoft*dialer ? (Y/N) Support
NO EXTRA INITIALISATION		your modem RTS-dialing ? (Y/N)
EXTRA INITIALISATION [Kunnen gede-	Read the manual for more in-
finieerd worden in de Hayesstrings]	formation about your particular
Do you want pulsedialing or tone-	OWN AUTODIALER
dialing ? [P,T,sp] space=default	BANSOFT DIALER
PULSE DIALING				RTS-DIALER 
TONE DIALING				[Hiermee is de dialmethode ge-
DEFAULT					definieerd. Er zijn dus 3 moge-
[Default is de dialmethode die het	lijkheden voor tranparant
modem kent na het opstarten. Mees-   modems.]
tal zal dat pulskiezen zijn.]		
Voorbeeld configuratie:
***CONFIGURATION***
What is the clockfrequency of your system ? 1
CLOCKFREQ: 1 MC/S
Contains your modem an interspeeder ? (Y/N) y
INTERSPEEDER
is your modem a Hayes or Hayes compatible modem ? (Y/N) y
HAYES MODEM
Does your Hayes modem need extra initialisation to set
correct the wordformat (Y/N)? y
EXTRA INITIALISATION
Do You want Pulse- or Tonedialing ? [P,T] p
PULSE DIALING
Astrid manual					   Pagina 24
CURRENT CONFIGURATION:
======================================================
|CLOCK  |0001 | CLOCKFREQ: 1 MC/S
|SPLIT  |00FF | INTERSPEEDER
|HAYES  |0000 | HAYES MODEM
|EXTRA  |0000 | EXTRA INITIALISATION
|EXTOSC  |00FF | VIA T1 OSC
|DIALFLAG |00FF | NO AUTODIALER
|PROTOCOL |0000 | XMODEM
|TIMEFLAG |0000 | SHOW TIME
|ECHO   |00FF | FULL DUPLEX
|ANSORG  |0000 | ORIGINATE
|WORDFOT |0041 | 8N1
|BAUDPAR |0004 | 1200/75 BAUD
======================================================
This means that  Astrid  now is usable for systems with a clock-
frequency of 1 mc/s and is configurated for a Hayes modem with inter-
speeder. Your modem needs EXTRA INITIALISATION for a correct change of
the wordformat. Time is printed.
THE DEFAULTS ARE: XMODEM, FULL DUPLEX, ORIGINATE, 1200/75 BAUD, 8N1. 
Voor meer informatie over automatisch bellen, zie bijlage VI.
Voorbeeld definieren speciale toetsen:
Behalve de macrotoetsen zijn alle andere toetsen controltoetsen.
Deze worden niet als controltoetsen ingevoerd maar als lettertekens. Zo
wordt bv control-N (notatie: ^N) ingevoerd als N.
Het "^" teken wordt automatisch geprint als er een control karakter
ingevoerd moet worden.
Hieronder staat een lijst met de huidige gedefinieerde toetsen:
CURRENT DEFINED KEYS:
***********************************
CURSOR UP    | ^K | 
CURSOR DOWN   | ^J | 
CURSOR BACK   | ^H | 
CURSOR FORWARD  | ^I | 
BREAK KEY    | ^[ | 
ENTER MACRO KEY | ^N | 
MACRO KEY 1   | 1 | 
MACRO KEY 2   | 2 | 
MACRO KEY 3   | 3 | 
MACRO KEY 4   | 4 | 
***********************************
Voorbeeld invoeren van tekststrings
Het invoeren van tekststrings wijkt iets af van de andere blokken.
Het is hier niet mogelijk om met een sterretje "*" een blok over te
slaan. Wel kan met een <CR> een string ongewijzigd blijven. Het invoe-
ren van besturingskarakters wijkt ook af. Ieder controlkarakter moet
voorafgegaan worden door een schuin streepje "\". Wil men bv een naam-
string invoeren met CRLF dan zou dat als volgt kunnen gebeuren:
voornaam\Machternaam\M\J
Met <CR> word de string afgesloten en in het geheugen gezet.
Astrid manual					   Pagina 25
De maximale lengte van de strings zijn opgenomen in onderstaande tabel:
=======================================================================
Stringnaam  Stringlengte	Omschrijving
=======================================================================
Hayes 1	   15 kar. 	 Zet Transmissiesnelheid.
Hayes 2	   15 kar.	 Zet woordformaat op 8N1.
Hayes 3	   15 kar.	 Zet woordformaat op 7E1.
Hayes 4    7 kar.	 Zet modem in originatemode. (AT O of default.)
Hayes 5	    7 kar.  Zet modem in answermode (ATR of ATA (autoans))
Macro 1	   15 kar.	 Vrij te definieren.
Macro 2	   15 kar.	 Vrij te definieren.
Macro 3	   15 kar.	 Vrij te definieren.
Macro 4	   31 kar.	 Vrij te definieren.
=======================================================================
Indien de stringlengte overschreden wordt volgt een foutmelding. Je
moet dan even wachten, totdat de te lange string wordt gewist en de
prompt '>' verschijnt om aan te geven dat de string opnieuw inge-
voerd kan worden.
Hieronder een voorbeeld van gedefinieerde tekst strings:
TEXT STRINGS:
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$1 BAUD: AT^M
$2 8N1: ATS13=0^M
$3 7E1: ATS13=12^M
$4 ORG: ^M
$5 ANS: ATA;^M
MAC1: user^M
MAC2: last name^M
MAC3: password^M
MAC4: ATDP 04784,2301^M
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Indien je geen Hayes modem hebt hoef je uiteraard de Hayesstrings ook
niet te definieren.
Foutmeldingen:
==============
xxxx not found:       Filenaamfout.  Astrid, is niet geladen.
Mogelijk staat het programma op een disk in
een andere drive.
Configuration impossible:  Met Config V2 zijn alleen de communicatie-
programma's V2.xx te configureren. De con-
figuratie van de oudere versies 1.xx is
onmogelijk.
Illegal key:	      Het is niet toegestaan deze toetswaarde in
te voeren.
Same defined keys:     Er zijn twee speciale toetsen met dezelfde
waarde gedefinieerd.
String too long:      De maximale lengte die een macro of Hayes-
string kan bevatten is overschreden.
Astrid manual					   Pagina 26
Bijlage II: Overzicht configuratievariabelen
********************************************
De configuratievariabelen bepalen met welk modem er gewerkt wordt.
Eveneens laten ze zien wat de defaults (Baudrate, protocol, etc..) zijn
waarmee opgestart word. De configuratievariabelen kunnen aangepast
worden met het programma MCONFIG of met de MONitor.
ASTRID V2.2 Configurationpage: $0400-$04FF
0400 41 54 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AT..............
0410 41 54 53 31 33 3D 30 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 ATS13=0.........
0420 41 54 53 31 33 3D 31 32 0D 00 00 00 00 00 00 00 ATS13=12........
0430 0D 00 00 00 00 00 00 00 41 54 41 3B 0D 00 00 00 ........ATA;....
0440 46 69 72 73 74 20 6E 61 6D 65 0D 00 00 00 00 00 First name......
0450 46 61 6D 69 6C 79 2D 6E 61 6D 65 0D 00 00 00 00 Family-name.....
0460 50 61 73 73 77 6F 72 64 0D 00 00 00 00 00 00 00 Password........
0470 4D 61 6E 79 2D 75 73 65 64 2D 73 74 72 69 6E 67 Many-used-string
0480 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
;Configuration flags
04B7 20		PUTO	FCC	' '	 ;Pulse- or tonedialing
04C9 01		CLOCK	RES	1,1	 ;Processorspeed 1,2,3 & 4 mhz
04CA FF		SPLIT	RES	1,$FF	 ;Split baud modem 75/1200
04CB 00		HAYES	RES	1,$0	 ;Zero, if smart modem used
04CC 00		EXTRA	RES	1,$00	 ;Autobaud modem initialisation
04CD FF		DIALFLG	RES	1,$FF	 ;Transp. modem: 00=autodial
04CE 00		PROTOCO	RES	1,0	 ;Protocolchoice
04CF 00		TIMFL	RES	1,0	 ;0=update time, <>0 don't
04D0 FF		ECHO	FCB	$FF	 ;Fullduplex = ff {default}
04D1 00		ANSORG	FCB	$0	 ;Originate = 00 {default}
04D2 41		WORDFOT	FCC	'A'	 ;A=8n1, b=7e1 {default}
04D3 04		BAUDPAR	FCB	4	 ;Baudrate {default}
04D6 FF		EXTOSC	RES	1,$FF	 ;00=external ACIA osc (outsid
;Ff=via-osc for ACIA (only if split=0)
;Keycodes menu transfer parameters
04DC 0B		KEYUP	FCB	$0B		;^
04DD 0A		KEYDOW	FCB	$0A		;Lf
04DE 08		KEYBAC	FCB	$08		;Bs
04DF 09		KEYFOR	FCB	$09		;Ht
04E0 1B		KEYBRK	FCB	ESC		;Common breakkey
04E1 17		KEYPUP	FCB	$17		;^w page up
04E2 1A		KEYPDO	FCB	$1A		;^z page down
04E3 000000		RES	3,0		;Futural expansion
;Keycodes macro expansion
04E6 0E		KEYMAC	FCB	$0E		;^n macro-key (2nd)
04E7 20 3BC0	MKHELP	JSR	PRINT
04EA 31		KEYMAC1	FCC	'1'		;Macro 1
04EB 2C			FCC	','
04EC 32		KEYMAC2	FCC	'2'		;Macro 2
04ED 2C			FCC	','
04EE 33		KEYMAC3	FCC	'3'		;Macro 3
04EF 2C			FCC	','
04F0 34		KEYMAC4	FCC	'4'		;Macro 4
04F1 00			FCB	0
04F2 60			RTS
;---end configuration page---
Astrid manual					   Pagina 27
Bijlage III: Lijst met programmeerbare toetsen
**********************************************
04DC 0B		KEYUP	FCB	$0B		;^
04DD 0A		KEYDOW	FCB	$0A		;Lf
04DE 08		KEYBAC	FCB	$08		;Bs
04DF 09		KEYFOR	FCB	$09		;Ht
04E0 1B		KEYBRK	FCB	ESC		;Common breakkey
04E1 17		KEYPUP	FCB	$17		;^w page up
04E2 1A		KEYPDO	FCB	$1A		;^z page down
04E6 0E		KEYMAC	FCB	$0E		;^n macro-key (2nd)
04EA 31		KEYMAC1	FCC	'1'		;Macro 1
04EC 32		KEYMAC2	FCC	'2'		;Macro 2
04EE 33		KEYMAC3	FCC	'3'		;Macro 3
04F0 34		KEYMAC4	FCC	'4'		;Macro 4
Bylage IV: Geheugenindeling.
****************************
Astrid gebruikt veel geheugen. Men kan files downloaden met de lengte
van de beschikbare diskcapaciteit. Heeft men een lege 80 Tr DS/DD disk,
dan is de maximale filelengte 720 kbyte. Files die men wil uploaden
moeten in het werkgeheugen passen. D.w.z. dat de file niet groter mag
zijn dan ca. 28 kbyte. Dit is geen beperking, want met de talrijke
DOS-65 utilities kan men een grotere file opsplitsen in kleinere files,
en dan bloksgewijs uploaden.
Memory map Astrid V2.2
0000 |--------------------------|   0800 |--------------------------|
|		nu		|     |             |
|--------------------------|     |    Tel.dir buffer   |
0090 |				|   1000 |--------------------------| 
|	 page zero pointers  |     |             | 
0094 |				|     |    main        |
|--------------------------|     |     program     |   
|		nu		|     |    ASTRID *V2.02*   |
0100 |--------------------------|     |             |
|				|   3000 |--------------------------|
|		stack		|     |             |
|				|     |             |
0200 |--------------------------|     |             |
|				|     |    storagememory   |
|	  receiverbuffer	|     |             |
|				|     |             |
0300 |--------------------------|     |             |
|				|     |             |
|	  transmitterbuffer	|     |             |
|				|   9E00 |--------------------------|
0400 |--------------------------|     | overflowbuffer (^S)  |
|	  configuration	|     |   (ascii only)    |
|	  variables		|   A000 |--------------------------|
0500 |--------------------------|     |   Helpscreen text   |
|				|     |   and	       |		
|				|     |   Autodialer      |
|		nu		|     |             |
|				|   A600 |--------------------------|
|				|     |     nu       |
0800 |--------------------------|   AA00 |--------------------------|
Astrid manual                     Pagina 28
Label table Astrid V2.2: (wijzigingen voorbehouden)
`'`'`'`'`'`'`'`'`'`'`'`'`'`'`'`'`'`'`'`'`'`'`'`'`'
AB    2C63	ACCMD   E735	ACCTL   E734	ACIASR  E131	
ACICMD  E132 ACICTL  E133	ACIINT  18B7	ACK    0006
ACR2   E11B	ADIAL   2693 AHOLD   1074	AKEY   144A	
ANSO   1A6B	ANSORG  04D1	AREG   E130 ARX    2E62	
ASAVE   1056	ASCBRK1  23FE	ASCBRK2  25C9	ASCHECK  2224
ASCOHEX  1043	ASCREC  1015	ASCSEND  1018	ASCSTOR  2E73	
ASCTEST  22B8 ASCUP   2F1F	ASTRID  A000	ATD    04B4	
AUTREV  04D9	AYS    20C4 BANDIAL  A1F1	BAUD   104E	
BAUDPAR  04D3	BAUDTAB  1A65	BBDIAL  A181 BEEP   1B2D	
BEGHI   0030	BEGLO   0000	BLCALC  250A	BLKS   2B41
BLOCKNR  2A5D	BLOCO   2A5E	BRAAK   2CDD	BRCHECK  15EC	
BREAK   104C BRKINFO  25AF	BRKMENU  25C5	BRKTEST  2E5A	
BRKTIM  2AC0	BUFIN   C029 BYEXT   1040	BYHI   103F	
BYLO   103E	BYTES   2213	CACHE   1818 CAN    0018	
CANC   2CC6	CANFLG  104D	CAPITAL  005F	CDELAY  107A
CDT2H   00F4	CDT2L   0024	CFG1   04D4	CFG2   04D5	
CHECK   1800 CHOICE  132D	CHRGEN  04D7	CHSUM   2A5F	
CKEY   149B	CL1    10AE CL2    10B3	CL3    10B8	
CL4    10BD	CLEAR21  1B6A	CLEAR23  1B77 CLOCK   04C9	
CLODI   2108	CLOSE   D048	CLOTEL  28C4	CLR    1B56
CLR23   1B64	CLRSTAT  F01B	CLS    1BB7	CLSEC   E718	
CLSTAT  1BC0 CLSTCON  CA2A	CLT    1055	COMBEEP  270E	
COMEM   2E18	COMHAND  2711 COMPLEE  2BF7	CONDIS  0080	
CONEN   0081	CONTR   103C	CONTUP  150D COPNUM  2916	
CR    000D	CRCO   17EB	CRCOUNT  10A3	CREATE  D036
CREDI   214E	CRFLG   107D	CRLF   C02F	CRTCAR  E140	
CRTCRF  E141 CURLOAD  1B3F	CUROFF  1B9C	CURON   1B97	
CURPX   E704	CURPY   E705 CURSAVE  1B32	CURUP   1B8D	
DCLO   21E2	DDRB   E112	DECTXT  288C DEL100  A317	
DEL1600  A320	DEL40   A30E	DEL60   A2E8	DELAY   1079
DELVAL  10C6	DELX   A2EE	DESTROY  10AB	DH0    1067	
DIACOM  A363 DIALBUF  04B8	DIALFLG  04CD	DIAPRES  A32F	
DIERR   10AD	DISDLY  1B0B DKEY   1549	DLOOP   2941	
DLYINT  18FD	DLYINT1  1916	DM0    1066 DOS    1071	
DOSBUF  AA00	DOSCOM  C006	DOSDEF  19FF	DOSKEYI  CB3E
DOSMSIO  18AB	DREAD   D01B	DTRDIS  00FE	DTREN   0005	
DTROFF  1883 DTRON   1878	ECHO   04D0	EFNAME  201F	
EKEY   15F8	EMPTY   2C39 EMPTYM  106A	EN2    1844	
ENDFILE  229F	ENDMEM  009E	ENTER   25E2 EOF    0004	
EOT    0004	EPAR   0064	ERENTRY  2C45	ERMES   D0B7
ERR    A1BE	ERR1   A1C6	ERRDI   A195	ERRORCT  2A62	
ESC    001B EXECBRK  1958	EXECMAC  1D18	EXSHOW  1E00	
EXSTRI  1070	EXTOSC  04D6 EXTRA   04CC	FACK   2D51	
FF    000C	FIFORM  1069	FIIF   24B2 FILENR  103B	
FINISH  1073	FLL    1041	FNAM   206D	FNAM1   2068
FNAME   200F	FNPNT   103A	FORDOWN  1CD4	FREMODE  00C0	
GET    191F GETBUF  C02C	GETEV   F009	GETKEY  1935	
GETMOD  1857	GETNAM  20C3 GKEY   17B7	GMOD   17DE	
H0    105F	HALFBL  106D	HAST   1A7C HAYDIAL  A1E2	
HAYES   04CB	HAYSTR  0400	HDEL   A2F8	HELP   A007
HEXDEC  C044	HEXOUT  C038	HKEY   13D4	HLOOP   1C4A	
HNOUT   C035 HOCAL   1CA2	HOME   1B88	HOUCON  1C5C	
HOUR   1064	HOURS   E782 HT    0009	IER2   E11E	
IGET   1009	IN    C020	INCMEM  231F INCPOI  22F6	
INCREM  2308	INCTXT  287E	INIVDU  F12C	INTV15  E76C
Astrid manual                     Pagina 29
INTV6   E75A	INTV9   E760	INVALID  1794	INVVID  1BB0	
IRQKEY  189F ISNAK   2D1C	ISWAP   112E	KBRK   18A4	
KERREC  101B	KERSEND  101E KEYBAC  04DE	KEYBRK  04E0	
KEYBUF  E7B8	KEYDOW  04DD	KEYFOR  04DF KEYMAC  04E6	
KEYMAC1  04EA	KEYMAC2  04EC	KEYMAC3  04EE	KEYMAC4  04F0
KEYPDO  04E2	KEYPNT  E7B7	KEYPORT  E101	KEYPUP  04E1	
KEYUP   04DC LASTCLR  1B53	LASTIME  100C	LASTLIN  1B4B	
LEMPTY  226F	LER    1502 LF    000A	LFCONV  107E	
LFMES   267E	LHAST   1A7F	LHOUR   105C LIN    10A7	
LIN23   1B5C	LKEY   1418	LMINU   105D	LOAD   218A
LOADIT  14CA	LOADTIM  1D0B	LOADXY  1951	LOCFG   107F	
LOOPBCK  2C1D LOTI2   190B	LOTRAN  177A	LSETEMP  227D	
LSLEEP  003C	M0    105E MACERR  2606	MACHELP  265B	
MACIND  1077	MACRO   1076	MAINMEN  1234 MARK   2A27	
MARKB   2A08	MARKF   2A21	MARKF1  2A1E	MATCH1  1CA0
MATCHH  1C76	MAXERR  000A	MAXTRAN  00FF	MC1    0440	
MC2    0450 MC3    0460	MC4    0470	MEM    0090	
MEMPTY  2258	MEMSEND  2F2F MESEMPT  2286	MESFULL  2337	
MESSAGE  29A2	MICAL   1C7B	MIN    1061 MINCON  1C95	
MINLOOP  1C83	MINUTES  E783	MKEY   13FD	MKHELP  04E7
MM    15E4	MOCOM   104F	MOCTR   1050	MODET2  00E3	
MOFF   188E MON    1897	MONIT   04D8	MOUT   2A38	
MYDI   A371	NAK    0015 NAMB   ABE0	NAMDEF  D122	
NBUF   1026	NEW    1221	NEWNR1  A1FF NEXPAG  2848	
NKEY   1404	NNR    A1F9	NONAM   207E	NONU   2621
NOPAR   0005	NORVID  1BA9	NOTASC  2253	NR1    A188	
NWNR1   A270 OEF    2A66	OKEY   140B	OLDMEM  2E4F	
OOM    106B	OPEN   D03F OPENTEL  28A6	OPT1   1F9C	
OPT1200  1F2E	OPT2   1FA4	OPT2400  1F20 OPT300  1F3C	
OPT5   1F70	OPT6   1F75	OPT7   1F7A	OPT75   1F4A
OPT8   1F7F	OPTANS  1FCD	OPTASC  1E83	OPTDIAL  1EF2	
OPTDOWN  1EC0 OPTE   1F84	OPTEMFN  1FD8	OPTFN   1FE8	
OPTFULL  1FAC	OPTHALF  1FB7 OPTKER  1E95	OPTMEN  1F0B	
OPTN   1F94	OPTNR   1F66	OPTO   1F8C OPTORG  1FC2	
OPTTER  1EA7	OPTTIME  1E44	OPTUP   1ED9	OPTX   1E71
OPTXXXX  1F58	OSC    1ABB	OSCEN   107B	OSCOFF  1ADE	
OUT    C023 OUTCTR  C0CC	OUTIO   F000	OWNDIAL  A367	
OWNKEY  197C	P2    15CD P3    15D7	PAGE   10A8	
PARCHO  19A9	PARPROG  1006	PFULL   26F1 PKEY   157B	
PO15.25  1E04	PO24.25  1E0C	PO37.25  1E14	PO43.25  1E1C
PO48.25  1E24	PO52.25  1E34	PO55.25  1E3C	PO73.25  1E2C	
POI    0092 POSIC   F024	PRIHOUR  1BF9	PRIMIN  1C26	
PRINT   C03B	PRISEC  1C13 PRITEL  26DA	PRLOC   2AB5	
PRLOCO  2A75	PRNIBL  FF76	PROGAC  1AA6 PROTOCO  04CE	
PROVIA  1AD7	PRREM   2AA9	PRTIO   2A68	PRUCB   2A8D
PTIME   1CED	PURGE   2E47	PUTO   04B7	PXIT   298E	
PXIT1   296E QCHECK  15F1	QKEY   167B	QUE    1867	
RCANC   2DEB	READ   2C33 READBUF  2C2E	READBYT  2C2B	
RECBUF  0200	RECPNT  1024	REPO   F027 RESPONS  1B1D	
RESTART  10AC	RESTORE  199B	RESTORF  19A0	RESTORT  19A4
RETU   1B92	RKEY   148C	RS232   17A9	RTSDIAL  A262	
RTSEN   0004 RTSHI   A2D2	RTSLO   A2DD	RX    2B15	
S8N1   1A0D	SACIINT  1048 SATRAN  16CB	SAVE   20FE	
SAVETIM  1CFE	SAVEXY  194A	SCAN1   28D6 SCANKEY  1362	
SCANX   26C2	SCREEN  17FD	SCURPX  1053	SCURPY  1054
SDLYINT  104A	SEAMARK  2A0E	SECONDS  E784	SEL1   29CB	
SEL2   29CF SEL3   29D3	SEL4   29DA	SELECT  26C5	
Astrid manual                     Pagina 30
SELEX   2911	SELEX1  290E SEMI   2DF5	SEN2   1003	
SET    198D	SETASC  1991	SETCUR  1B9F SETDLY  1AF1	
SETEMP  2266	SETKER  1996	SETMEM  22ED	SETPOI  22E2
SETPROT  15C2	SETTIM  1BCC	SETTXT  2873	SETUP   2E09	
SETX   198B SHO12   2385	SHO24   236C	SHO3   23A8	
SHO75   23CE	SHOAN   2416 SHODOS  23E5	SHOFU   235A	
SHOHA   2363	SHOIT   2434	SHONO   239E SHOOR   2408	
SHOPAR  23C4	SHOUR   1065	SHOWOPT  1D43	SKEYMAC  107C
SLEEP   000A	SLEEP1  0002	SLPTIM  2A64	SMEM   2A60	
SMIN   1062 SOH    0001	SOPT   C068	SORRY   263F	
SPAGE   10A9	SPLIT   04CA SPRO   1D4A	SREAD   D000	
SSTATOG  1051	STAR   25D5	START   10E1 STARX   25D7	
STATOG  E701	STATUS  D063	STELTXT  10A5	STIMFL  1072
STOPRXC  003F	STOPS   2EE6	STORAGE  1052	STORTEL  28D0	
STRAN   1044 STTOTE  2A52	SUM    2BD4	SUSPEND  1075	
SWAP   1639	SYSKEY  196B SYSSTAT  F021	T1200   01A1	
T12001  01A0	T12002  0341	T12003  04E2 T12004  0683	
T19K2   001A	T19K21  0019	T19K22  0033	T19K23  004D
T19K24  0067	T1CH   E115	T1CHL   E117	T1CL   E114	
T1CLL   E116 T2CH   E119	T2CL   E118	TELBEG  0800	
TELCLOS  10AA	TELEND  1000 TELFINR  10A4	TELINFO  29BD	
TELNAME  1099	TELTXT  0094	TEMP   0096 TERM   14A2	
TERMI   179A	TETOST  2A47	TH0    1063	TIM12H  10C5
TIM12L  10C4	TIM1H   106F	TIM1L   106E	TIM75H  10C3	
TIM75L  10C2 TIMECT  2A63	TIMELAP  17A0	TIMEX   1C39	
TIMFL   04CF	TKEY   16C2 TM0    1060	TOBAD   2DE1	
TOBIG   1042	TODIS   2EF5	TOLAR   2208 TOUTFLG  E738	
TOUTIL  E772	TOUTL   E774	TPA    16C9	TRANBUF  0300
TRANMOV  18E7	TRANPNT  1025	TRANSAV  2A67	TRANSMT  18CC	
TRAPA   234C TRASH   1708	TRCOM   2D42	TRLOOP  170E	
TRY1   1068	TX    2D2D UDO    2A65	UKEY   14C3	
UNMARK  2A3C	UPA    106C	UPBLOCK  2E2D UPCAN   2E00	
UPDATE  2C12	UPTIM   1BDB	USRSTAT  F01E	VERSION  1399
VIA2   E110	VIAVRA  E71B	VIDEO20  FB2C	VIEW   15DA	
VINDIC  139F VISUAL  1CA5	VT    000B	WAI    0002	
WAIT2   1B22	WORDFOT  04D2 WRIDI   2160	WRITE   D024	
XBREAK  2C8B	XOFF   0013	XON    0011 XONOFF  2F63	
XREC   100F	XRX    2AE4	XSAVE   1057	XSEND   1012
XTEMP   1059	XTEMP2  105A	XTEMP3  105B	XTX    2CF0	
YESASC  224D YHAST   1078	YO    2002	YSAVE   1058
Astrid manual                     Pagina 31
Bijlage V: Automatisch bellen
*****************************
Veel modems hebben de mogelijkheid om automatisch te kunnen bellen. Dit
houd in dat een modem een relais (pulskiezen) of een toongenerator
(toonkiezen) heeft die bestuurd kan worden met de computer. Alleen bij
Hayes modems is sprake van standaardisatie. Ieder Hayes modem kan
bestuurd worden met dezelfde codes om het modem een nummer te laten
'draaien'. Vele andere modems bezitten ook een autodial optie maar
meestal moet die met speciale software ondersteund worden. Astrid
ondersteund alle mogelijke vormen van autodial, onder te verdelen in
vier groepen:
1. Hayes dialer.
2. RTS dialer.
3. Bansoft dialer.
4. Andere dialer.
ad 1: Hayes dialer
Ieder Hayes modem bezit standaard een dialer. Zodra de keuze voor
Hayesmodem gemaakt is, is ook meteen de autodialfunctie gedefinieerd.
Met MCONFIG kan men instellen of men puls- of toonkiezen wenst.
ad 2: RTS dialer.
Sommige modems bezitten een lijnrelais dat te bedienen is via het RTS
{Request To Send} signaal van de RS232. Dit relais schakelt in overeen-
stemming met de aangeboden pulsen, en kan dus een nummer kiezen.
ad 3: Bansoft dialer.
Het betreft hier een zelfbouw dialer die toegevoegd kan worden aan een
bestaand modem die geen autodial mogelijkheid bezit. De hardware staat
beschreven in de Elektuur halfgeleidergids van 1986. (pag 79,
schakelingnr. 29) en moet aangesloten worden op uw computer met een
verbinding van PB5 (VIA 2) naar dial-in van de elektuur schakeling.
PB6 wordt gebruikt om het modem op/van de telefoonlijn te schakelen.
De software voor deze schakeling is ontwikkeld door Bansoft uit
Enschede, en is een onderdeel van het Astridprogramma.
ad 4: Andere dialer.
Dit vergt enige zelfwerkzaamheid van de gebruiker. U zult zelf een
programmaatje moeten maken dat de autodialer van uw modem kan besturen.
Het meeste werk is echter al gedaan. Het enige wat u hoeft te doen is
het lezen van het geselecteerde nummer uit DIALBUF en dat om te zetten
naar geschikte signalen die dan via een VIA uitgang naar uw modem
gestuurd worden. De syntax van de data opgeslagen in DIALBUF is de
volgende: kkk,aaa\0
met kkk = kengetal (ascii)
, = pauzeteken (ascii)
aaa = abonneenummer (ascii)
\0 = einde string teken ($00)
Voorbeeld: 01180-34336 staat in dialbuf in hex als:
DIALBUF: 30,31,31,38,30,2C,33,34,33,33,36,00
[Let op: Scheidingsteken is een komma!]
Astrid manual                     Pagina 32
Het programma moet beginnen op adres OWNDIAL+3 met de volgend data:
ORG	OWNDIAL+3
JMP	MYDIALER
FCC	'DIAL'
MYDIALER ....werkelijke programma....
Beschikbare geheugenruimte: OWNDIAL+3 - $A9FF.
De adressen van DIALBUF, OWNDIAL, e.a. vind u in de labeltabel.
(bijl. V) Meestal zal een dergelijke dialer met een pulstrein conform
het te draaien nummer bestuurd moeten worden.
Het aantal pulsen komt overeen met het getal dat men wil draaien. Het
getal nul bestaat uit tien pulsen. Een puls moet 60 millisec lang zijn.
(contact geopend) Tussen twee onderbrekingen in moet het contact 40
milliseconden gesloten zijn.
Wil men een modem on-/offline schakelen dan kan men daarvoor de volgen-
de subroutines gebruiken:
DTRON	Activeert RS232-lijn DTR (+12V)
DTROFF	Maakt de RS232-lijn DTR inactief (-12V)
MON	Maakt PB6-VIA2 actief (TTL 0V)
MOFF	Maakt PB6-VIA2 inactief (TTL +5V)
Het verdiend aanbeveling om eerst goed te bekijken of de software beho-
rende bij de RTS/bansoft dialer ook geschikt is voor uw modem.
Het maken van een file met telefoonnummers voor autodial
--------------------------------------------------------
Met ED kan men een file maken waarin de telefoonnummers van databanken,
medehobbyisten met een modem, e.d. in opgenomen kunnen worden.
De file MOET Tel.dir heten, en moet als volgt opgebouwd worden:
a - Voor ieder telefoonnummer zijn max. 80 karakters beschikbaar.
(1 regel op het scherm)
b - De syntax van een regel is:
XYZ kkk-aaa ;Commentaar <CR>
met X = Baudrate parameter. (moet in kolom 1 staan)
Y = woordformaat. (moet in kolom 2 staan)
Z = protocol. (moet in kolom 3 staan)
kkk = het kengetal.
- = scheidingsteken/pauze teken. (minteken)
aaa = het abonneenummer.
; = commentmarker, geeft aan dat er commentaar komt.
c - Lege regels mogen niet voorkomen.
d - Er is geen speciaal file-sluitteken nodig.
e - Spaties en tabs mogen na kolom 3 geplaatst worden.
Hoewel het mogelijk is de file Tel.dir zo uitgebreid te maken tot de
maximale capaciteit van een diskette, verdiend het aanbeveling om max.
255 pagina's op te slaan. (dat zijn 5000 nummers) De paginateller telt
namelijk maar tot 255 en begint dan weer bij nul. In de praktijk zullen
een a twee pagina's al voldoende zijn.
Astrid manual                     Pagina 33
*****************************************************************
* Baudrateparam:  *	Woordformaat:	*	Protokol:	*
*****************************************************************
* X=1: 2400/2400  *	Y=A: 8N1	*	Z=A: Ascii	*
* X=2: 1200/1200  *	Y=B: 7E1	*	Z=X: Xmodem	*
* X=3: 300/300  *	Geen betekenis	*	Z=K: Kermit	*
* X=4: 1200/75	  *	als X=5.	*	Z=U: Unchanged	*
* X=5: dos def.  *			*			*
*****************************************************************
Z=U bied de mogelijkheid om het protocol te laten zoals hij was voordat
de autodialer aangeroepen werd.
Voorbeeld van Tel.dir:
4AA 01180-34336 ;FIDO M'BURG
3AX 01180-34336 ;FIDO M'BURG
4AA 05490-62542 ;FIDO ALMELO
5AA 04755-2041 ;FIDO SITTARD
3AX 04755-2041 ;FIDO SITTARD
4AA 04784-2301 ;FIDO GERARD SNOEK I (Banser)
4AA 020-978493 ;GAASPERDAM 24H
4AA 01131-2715 ;FIDO EDDYSOFT (Eddy van Loo : C programma's)
4AA 033-17193 ;Ainex amersfoort Arjen Lentz 22-08
4AA 015-145697 ;BBC_BBS 24H
4AA 02523-76016 ;Gremlin
4AA 020-880622 ;BEEBANK 21-09
3AA 01100-23689 ;BBS De bevelander
3AA 010-52271 ;Erasmus universiteit Rotterdam
4AA 033-755444 ;FIDO AMERSFOORT
4AA 020-154154 ;FIDO AMSTERDAM
4AA 085-430608 ;FIDO ARNHEM
4AA 074-423860 ;CPM GG
4AA 02290-34046 ;FIDO HOORN (MON 68000)
Overwegingen samenstelling Tel.dir
----------------------------------
Het minteken is het pauzeteken. Er wordt dan even gewacht voordat het
abonneenummer  gedraait  word. Voor nationale verbindingen zal 1
pauzeteken in alle gevallen voldoen. Is het noodzakelijk om langer te
wachten, dan kan dat door meerdere pauzetekens op te nemen in de
string. Bijvoorbeeld: 01180---34336. Er wordt nu 3 keer zolang gewacht.
Hoewel het op het eerste gezicht aantrekkelijk lijkt om een alfabetisch
geordende lijst samentestellen, blijkt in de praktijk toch dat men
beter de meestgebruikte nummers op pagina 1 (eerste 20) kan zetten.
Dit bespaard veel zoekwerk, en de hele file Tel.dir hoeft niet
doorgebladert te worden.
Heeft men een 300/300 en 1200/75 modem dan is het aantrekkelijk om te
downloaden met 1200 Baud en te uploaden met 300 Baud. Neem het
telefoonnummer dan dubbel op in Tel.dir, met beide baudrates.
Astrid manual                     Pagina 34
Bijlage VI: RS232
*****************
Aansluitmogelijkheden:
uC			modem
a) Volledige implementatie
2      TXD-->    2
----------------------------
3      RXD<-- 3 ---------------------------- 20 DTR-->	 20
----------------------------
6      DSR<-- 6 ---------------------------- 4 RTS-->	  4
----------------------------
5      CTS<--	  5
----------------------------
8      DCD<-- 8 ---------------------------- 7 GND 7 ---------------------------- b) geen besturingssignalen 2 TXD-->    2
----------------------------
3      RXD<--	  3
----------------------------
20 DTR
--------|
6 DSR |
--------|
4 RTS
--------|
5 CTS |
--------|
8      DCD<-- 8 ---------------------------- 7 GND 7 ---------------------------- c) voor smartmodems (Hayes-compatibles) 2 TXD-->    2
----------------------------
3      RXD<-- 3 ---------------------------- 4 RTS-->	  4 Mag ik (uC) zenden ?
----------------------------
5      CTS<--	  5 Modem is klaar om te gaan zenden
----------------------------
Astrid manual                     Pagina 35
6      DSR<-- 6 Dataset(=modem) ready (dwz actief na power up) ---------------------------- 7 GND 7 ---------------------------- 8 DCD Altijd carrier detect als terminal=ready -----| 20 | DTR-->	 20 Terminal (uC) is klaar om te communiceren
-----|----------------------
22     RING<-- 22 Binnenkomend telefoontje (AA) ---------------------------- ***> !Bij een MODEM mogen RxD en TxD elkaar NOOIT kruisen! <***
Aansluitmethode c) verdient enige toelichting. Intelligente modems
geven foutmeldingen en andere meldingen, zoals CONNECT 1200 Baud,
CARRIER DETECT, NO CARRIER, ERROR-COMMAND, etc. De RS232 ontvanger (uC)
accepteert alleen data als DCD actief is. Bij een foutmelding is dit
meestal niet het geval. Vandaar dat DTR (of indien die niet gebruikt
wordt RTS) verbonden moet worden met DCD. Bij sommige intelligente
modems kan men methode a) aanhouden omdat die DCD activeren, als het
modem iets wil verzenden via de RS232. (meestal schakelbaar met dip-
switch op het modem) De software van het communicatieprogramma moet er
voor zorgen dat dergelijke foutmeldingen niet in het geheugen of op
schijf komen. Hoewel DOS-65 niet voorschrijft of men een male of een
female D-connector moet gebruiken, is het aan te bevelen om de RS232c
male, en de andere (keyboard, centronics) female te nemen. Er kan dan
nooit abusievelijk +12V of -12V op TTL apparatuur komen. Bovendien
hebben zowel de IBM-PC als de ATARI-ST een 25 polige male D-connector
als modemaansluiting. Heeft men nu net een female gemonteerd, dan is
dat ook geen probleem, want genderchangers (f/f, m/m) kan men ook heel
goed kopen op de HCCdagen. Een modem heeft altijd een female connector.
Bijlage VII: Foutmeldingen en waarschuwingen.
*********************************************
* Algemene foutmeldingen:
NOT IMPLEMENTED: Utiliteitsprogramma bestaat niet.
MACRO ERROR:   Verkeerde macrotoets ingedrukt, macro bestaat niet of
de macro is leeg.
* Foutmeldingen disk i/o:
ASTRID.CFG NOT FOUND: File niet aanwezig op de systeemdrive S. Dit is
de enige fout die tot gevolg heeft dat naar
DOS-65 wordt teruggekeert.
TEL.DIR NOT FOUND:  File niet aanwezig op drive S.
FILENAME TOO LONG:  Een  filenaam mag uit maximaal 15 karakters
bestaan.
FILENAME NEEDED:   Er moet een filenaam ingevoerd worden.
FILE TOO LARGE:    File is te groot om in het geheugen te zetten.
DISK FULL:      De diskette is vol. Downloading wordt voortgezet.
Als de file in het werkgeheugen past, kan men de
data met het doscommando "SAVE" naderhand op disk
zetten. Is het een file die niet in het werkge-
heugen past, dan moet men het downloaden afbreken.
DRIVE x NOT READY:  Boot uw systeem opnieuw op. Save de gedownloade
data vanuit DOS-65.
Astrid manual                     Pagina 36
* Foutmeldingen up/download algemeen:
FILE NOT ASCII: Als men een hexfile met het asciiprotocol wil uploaden.
MEMORY EMPTY:  Indien men wil uploaden, en er is geen file geladen.
TIMEOUT ERROR:  Lijn is dood, host is op tilt of reageert niet binnen
een vastgesteld tijdsinterval.
* Foutmeldingen Xmodem:
NOT SOH: 			  Een blok wordt niet voorafgegaan
door een correcte header.
BLOCKCOUNTS NOT EQUAL: 		  Er wordt een ander blok ontvangen
als verwacht werd.
WRONG BLOCKNUMBER:         Het complementbloknummer is ver-
keerd.
BAD CHECKSUM:            Het berekende controlebyte klopt
niet met het ontvangen controlebyte.
TOO MANY XMODEM ERRORS ...ABORTING: Als een van bovenvermelde fouten
optreed, word nog tien keer gepro-
beert of het alsnog wil lukken.
Lukt het dan nog niet dan wordt het
Xmodemproces afgebroken.
* Foutmeldingen dialer:
NUMBER TOO LONG:    Een telefoonnummer mag max. 17 karakters lang
zijn.
INPUT ERROR:      Het telefoonnummer bestaat uit vreemde symbolen.
DIAL ERROR:       Incorrect nummer/parameters. Bellen is niet
mogelijk. Deze fout komt voor indien in Tel.dir
niet  de voorgeschreven kolomindeling wordt
aangehouden.
S:TEL.DIR NOT FOUND:  File niet aanwezig op drive S.
NO NUMBER SELECTED:   Er is geen telefoonnummer gekozen.
OWN DIALER NOT PRESENT: Autodial faciliteit niet aanwezig.
* Waarschuwingen en meldingen:
MEMORY FULL: 		 Werkgeheugen is vol. Na deze melding zal de
data die zich in het werkgeheugen bevind
automatisch op disk gezet worden, waarna het
werkgeheugen weer te gebruiken is. (gaat
automatisch)
CANCEL, CANCELED BY, 
TRANSFER TERMINATED: 	  Na het geven van een cancelopdracht door de
remote of de local is de dataoverdracht
gestaakt.
XOFF SENDED: 		 Warning die voorkomt bij het ascii protocol,
als de host even moet stoppen met zenden.
XON SENDED: 		 Geeft aan dat de host weer mag gaan zenden.
Bovengenoemde meldingen vereisen geen ingreep
van de operator. Alles wordt automatisch
afgehandeld.
WAITING FOR NAK TO START: Het Xmodem uploadproces moet gestart worden
door de remote met een NAKteken. Zolang dit
NAKteken niet ontvangen is zal deze melding
verschijnen. Komt de NAK niet binnen een
vastgestelde tijd dan treed er een TIMEOUT
error op.
BLOCKNR. XX:       Geeft aan welk blok er geladen/verzonden word.
UP/DOWNLOADING COMPLETED: Up/download is beeindigt.
Astrid manual                     Pagina 37
Bijlage VIII: Verschillen Astrid v1.0 met Astrid v2.0
*****************************************************
- Viditel is niet meer opgenomen in v2.0, maar als aparte utility
uitgevoerd.
- De codes voor de transferparameters zijn gewijzigd, ook in de
autodial file. Om dit verschil aan te geven is de naam van de
'telefoonboek' file gewijzigd in tel.dir.
- Load/save zijn verwijdert. Bij een transfer-error wordt nu in alle
gevallen het deel dat ontvangen is naar disk geschreven.
- memorymap is gewijzigd.
- Het interspeeder delay wordt automatisch ingeschakeld indien geconfi-
gureerd voor interspeeder als men op 1200/75 Baud werkt.
- Met Answer/originate wordt de receiversnelheid omgewisseld met de
transmittersnelheid
- De clocksignalen voor splitspeed levert VIA2 op PB7 !! (was CB1 bij
v1.0)
- Met een (1) breaktoets kan men alles breken.
Astrid V2.1:
---------------------------
- Bug laad .cfg file ge-elimineert.
- DTR blijft in de gedefinieerde toestand na een "C" of "O" kommando.
- Redial is nu mogelijk met het R-commando
- Indien een nummer niet voorkomt in Tel.dir, kan men het zelf intik-
ken. Hiervoor is het ^M commando gecreeerd in de autodialmode.
- Zowel puls als toonkiezen is mogelijk voor Hayesmodems.
- Macro's kunnen uitsluitend gedefinieerd worden met Mconfig.
- In tegenstelling met V2.0 waar alleen de laatste 2 bits vergeleken
werden met de macrokeuzetoets, wordt nu een volledige 8 bits verge-
lijking uitgevoerd.
- Bug "rare videoeffecten" verwijdert. (nieuwe consoleroutines)
- Bug split speed initialisatie verwijdert. Het datadirectionregister
staat nu goed geprogrammeerd, zodat PB5,6,7 nu inderdaad functioneren
zoals beschreven, dit betekend: - Autodial met Elektuurdialer
- PB6 volgt DTR
- Clocksignalen op PB7
Astrid V2.2
---------------------
- Foutmeldingen autodialer bij verkeerde input, afkomstig uit file of
toetsenbord.
- Bansoft dialer werkt nu ook goed.
- RTSdialer toegevoegd.
Bijlage IX: Specificaties
*************************
- Werkt op systemen met een clockfrequentie van 1,2,3 of 4 Mhz.
- programmeerbaar voor iedere baudrate tussen 50 en 19.200 Baud.
- Full- en Halfduplex.
- Vijf voorgeprogrammeerde baudrates.
- Clocksignalen voor split-speed 1200 Bd en 75 Bd beschikbaar.
(19.200 Hz en 1200 Hz op PB7 VIA 2)
- Interspeeder delay 1200/75: 125 msec.
- Terminalemulatie.
- Xmodem, Ascii en Kermit* (alleen v3.0) datatransferprotocollen.
Astrid manual                     Pagina 38
- responsetijd intelligent modem: 2 sec.
- Geen handshake met RTS/CTS noodzakelijk.
- Answer/Originate-schakelen met RTS wordt niet ondersteund. A/O gaat
conform het hayes protokol of moet manueel op het modem gebeuren.
BIJLAGE X: Commandotabel.
*************************
Mainmode:
=========
H = Help
M = Print main menu
N = New
C = Go in terminalmode
O = On hook (disconnect)
A = Enter Autodialer
T = Set Transferparameters
P = Select communication protocol
D = Download
U = Upload
L = Enable/disable Linefeedconversion when uploading ascii-files
R = Redial the last selected number
Q = Quit, restartable with G 1000
E = Exit definitely
Terminalmode:
=============
^[ = To mainmode
^N1,2,3,4 = Execute a macro
UDOmode:
========
^X = To terminalmode (cancel up/downloading)
^[ = To mainmode
AUTODIALER:
===========
^K = To previous number,
^L = To next number,
^W = To previous page,
^Z = To next page,
sp = Dial the marked number,
^M
Viditel manual                    Pagina 1
*********************** USERS GUIDE VIDITEL-65 ************************
by B. de Bruine				    Viditel V2.2, june 1987.
Nor waranty of the software, nor of the accuracy of the documentation
surrounding it is expressed or implied, and neither the author nor
distributor  acknowledge any liability resulting from program or
documentation errors. Special care is taken to avoid errors.
Viditel manual                    Pagina 2
TABLE OF CONTENTS
=================
file summary
ordering information
1. Introduction
2. Terminology
3. Installation
4. Starting the Viditel-65 program
5. The Prestel standard
5.1 History
5.2 Numerical search and tree structure
5.2.1 Systematic search following the tree structure
5.2.2 Search with an alphabethical list of catchwords
5.2.3 Searching by way of a list of information suppliers
5.2.4 Multi-criteria search
5.2.5 Direct access to a page.
5.3 The protocoltable
6. Commands main mode
7. Commands terminal mode
8. The statuslines
8.1 The statusline of the mainmode
8.2 The statusline of the terminalmode
8.3 The statusline of the autodialer
9. How to use Viditel-65
10. Help utilities
11. Health effects of VDUs
12. Literature Videotex
APPENDICES:
The appendices are written in the Dutch language.
I.  Configuratie
II.  Configuratievariabelen
III. Lijst met te definieren toetsen
IV.  Geheugenindeling
V.  Automatisch bellen
VI.  RS 232
VII. Foutmeldingen
VIII. Verschillen met vorige versies
IX.  Commandotabel en Prestel codetabel
FILE SUMMARY
++++++++++++
The disk contains:
VIDITEL-65: Main program
VIDITEL.cfg: System dependent values.
VIDITEL.man: Manual Viditel. (this file)
MANUAL.vid: Manual in Dutch.
DEMO.vid:  demo file to show the graphic possibilities of videotex.
CHARGVIDx.rom: Videotex charactergenerator VDU-card.
VITEL.dir: Telephone directory.
MCONFIG:  configuration program.
VIDUMP:	Dumps a videotexfile, showing controlchar and escape seq.
Viditel manual                    Pagina 3
ORDERING INFORMATION
++++++++++++++++++++
The Viditel-65 software is free and available to all. But to defray
costs of media, postage, etc, the distributor may ask for a moderate
donation. Everyone who own Viditel-65 is free to redistribute this
software to any person. Please, do not distribute this program with
self-made changes. If you think youre located a bug, or find a way to
improve this software, send your contribution to:
Bram Bruine, fido Middelburg msgarea #1, or write to St. Joostdijk 23,
4307 AR Oosterland, ref. 'DOS-65'.
To order Viditel-65 or Astrid(*) from the editorial office, send a
letter, with a complete description of your wishes to:
R.Vleesch Dubois
Florence Nightingalestraat 212,
2037 NG Haarlem
The Netherlands
Pleace reference:
Diskformat (SS/SD):
O 80 Tr.
O 40 Tr.
Name: ....................
Address: ................. 
Zip/City: ..../...........
*NOTE: Astrid is a public-domain communication program wich allows you
to let your computer act as a terminal, and to up/download with ascii
and xmodem.
1. INTRODUCTION
===============
Videotex, Viewdata or Viditel (from now called Videotex) is a medium
for communication of alphanumerical and graphical information. Videotex
embodies a set of rules for displaying graphic or alphanumeric code. To
communicate with a Videotex host, you need a Videotex-terminal. This
manual describes the program, ambigiously also called Viditel, which
let your DOS-65 computer act as a real Videotex terminal.
Now it is possible to access all Videotex hosts, which means that a lot
of information is available. There are many information suppliers who
delivers information about education, travelling, (KLM-reservations,
Holland International) law and order, (Kluwer justitiele databank),
subsidies, exchange quotations, (Beurs Amsterdam, Tijl data, Stock
data) vacatures, nightlife, tourist information, auction prices, (Tele-
fleur, Hobaho) hobbies (Hobbytel) and many others. As an overlap the
Dutch PTT has Viditel*, which contains all kind of information.
(umbrella function)
Viditel manual                    Pagina 4
The program Viditel-65 is based on the international Prestel standard
for monochrome displays. Unfortunately not the entire standard is
implemented:  -The  hardware  does  not  support double height.
-It is impossible to create seperate graphics with the DOS-65 hardware.
The reason to make a Videotex terminal program was the absence of this
kind of programs for Elector computers. So, I started to write a
Videotex program, without any documentation. After a while my program
produced a formatted screen with only ascii characters. A graphic
character was converted to a space in inverse video. It was an usable
solution, but it would be nice to draw some pictures. Fortunately Coen
Boltjes, a member of 'the 6502 kenners' wrote an excellent article
about this subject for an EC-65 computer. Anyway, Dos-65 Viditel is
based on the EC-65 programme. Only a few modifications are made to
convert the Videotexprogram to DOS-65. Now can both Elector computers
communicate with f.e. Electors databank, even if Elector did not
provide their own computers with Videotex software.
The program is written for everyone who like to communicate with a
Videotexhost. With MCONFIG the program can be configurated for any par-
ticular modem. Any modem is suitable.
This manual contains a fully description how to use Viditel-65. The
real 'datacommunication-freak' can satisfy his/her needs by reading the
appendices. Dutch users can load the file manual.vid. This is a manual
in the Dutch language, conform the Prestel standard. The file demo.vid
demonstrate the graphic possibilities of Videotex.
2. TERMINOLOGY
==============
There's always a lot of confusion about terms like Viditel, viewdata,
Videotex(t) and teletex(t). The table below eliminates the confusion.
host:	  The remote databank you are connected with.
Videotex: Or interactive Videotex is a medium which can show informa-
tion on a terminal. The user can control the flow of
information.
Viditel:  Dutch name for Videotex. Also the database of the Dutch PTT.
Viewdata: Other name for Viditel.
Teletekst: Dutch name for a telecommunication system who is transmit-
ting textual information using a television transmitter.
Everyone who owns a TV-set with teletekst capabilities, can
decode the teletex messages.
Viditel manual                    Pagina 5
3. INSTALLATION
===============
Viditel-65 is written in standard 6502 machine language.
Assemblerformat: DOS-65 assembler.
3.1 HARDWARE
- DOS 65/IO 65 V2.01 with memorymapped VDU.
- Viditel character generator VDU-card.
3.2 CONFIGURATION
With MCONFIG VIDITEL <CR>
the configuration of Viditel-65 is started. 
For more information read appendix I.
4. STARTING THE VIDITEL-65 PROGRAM
==================================
There are several ways to start:
a.) With option -M first the communicationparameters can be changed,
or the autodialer can be called. (M = Main Menu)
VIDI -M <CR>
b.) Without any option, the terminalmode is entered directly.
VIDI <CR>
If a filename is specified, this file is loaded, if found.
f.e.: VIDI -M DEMO <CR>
VIDI DEMO <CR>
The file DEMO.vid is loaded.
The program is restartable (after Q or E exit) with:
LC (Last Command), or
G A000, or
G 1000.
A restart after a "Q"-exit ignores the filename.
Viditel manual                    Pagina 6
5. THE PRESTEL STANDARD
=======================
5.1 HISTORY
The development of Videotex started in the period of the mainframes and
"mini's". Microcomputers weren't not yet a common property. Datacommu-
nicaton was reserved for a select group of computer specialists. There
was a need for a communication medium according to a uniform standard.
In the labs of British Telecom programmers start working to develop a
protocol for datacommunication. The target was a cheap, userfriendly,
common-used medium, which everyone can use. They tried to get datacom-
munication out of the select circuit of specialist, and make it
accessible for the ordinary man/ woman. This point means a limitation
for the designers. Not every citizen has a (micro)computer. The
decision to use a modificated TV in combination with a telephone and a
control-unit was made only to reach more users. The menus of the
Videotex concept can be entered with only numerical values. It is
enough to type the pagenumber of the page the user want to see. The
headdesigner Sam Fedida finished the development of Videotex in the
late seventies. After British Telecom (Prestel-standard), the Dutch PTT
started with Viditel. The French created their own standard, (Teletel)
just as the German PTT, who developed Bildschirmtext.
5.2 NUMERICAL SEARCH AND TREE-STRUCTURE
Videotex is page-oriented. This means that every time when a page is
printed, the remote expect some activity from the user. (Thats why its
called INTERACTIVE Videotex)
The remote mostly wanted an customernumber, accesnumber and a personal
identification number. (PIN-code)
After the log in procedure a menu is printed. The user can make a
choice of the presented possibilities, but more experienced users could
access the page direct.
Every informationpage has a number. (3 to 9 digits) The numbering is
conform the principle of the tree structure. There is a trunk (base)
from where grows many twigs. (sub pages, also called follow-up pages)
Every information supplier in a Videotex remote has a 3 digit starting
page. (Trunkpage or base) For example the Dutch Postbank has in Viditel
as startingpage number 501. This is the trunkpage at the third level.
Totally there are nine levels. On every level it is possible to add 9
new pages. (including trunk: 10 pages) On level four (4) the numbering
starts at 5010 and ended with 5019. Every page can have 26 subpages.
(a..z) Page 501 is, properly writed, page 501a.
Continuing our example, the postbanks trunkpage is 501a, page 501211a
describe paysystems, page 501113 gives information about mortgages,
etc. The  user does not notice this functional grouping with tree
structure, because the menu's lead the user always to the right page.
The next paragraphs describes the various search/access possibilities.
fig. xx scheme tree-structure Videotex.
Viditel manual                    Pagina 7
5.2.1 Systematic search following the tree structure
====================================================
This method is used, if you are not familiar with a certain Videotex
host. By answering the questions of the host the desired information
comes available. Starting at the trunk, you reached at the end the twig
with the wanted information. This method takes much time.
Assume, you are connected with the hypothetical host "Hypo", and your
looking for information about datacommunication with an Atari-ST
computer. The Host yet printed the following menu:
hypo			0a		0c
------------------------------------------
-->1. Systematic search
2. Catchwords (trefwoorden)
3. Information suppliers (IL's)
4. New in HYPO
5. General info
After making choice 1. the host prints:
hypo			10a		0c
------------------------------------------
1. Information about Hypo
2. How to be a member of Hypo
-->3. Software
4. Bulletinboard members (prikbord)
5. Bulletinboard guests
6. Supply and demand
hypo			103a		0c
------------------------------------------
Software for:
1. IBM PC XT/AT
-->2. ATARI ST
3. CBM-64
4. BBC A/B
5. ATARI 800 XL
6. MSX
hypo			1036a		0c
------------------------------------------
Software ///Atari ST///
1. Text editing
2. Spreadsheets and calculation prgrms
3. Games
-->4. Datacommunication
5. "C"-programs
6. New programs
Notice the changes in the pagenumbers. We are getting deeper and deeper
in the tree! After making choice 4 in the last printed menu, probably a
list with available datacommunication programs is printed. As you see
this method is a cumbersome manner.
Viditel manual                    Pagina 8
5.2.2 Search with an alphabethical list of catchwords
=====================================================
Again we are connected with the HYPO Videotex host. now we make choice
2. of the menu on page 0.a.
--> 2. Catchwords
The host respond with:
hypo			2989c
-------------------------------------
Catchword encyclopedie
** ** ** ** ** ** ** 
11. A	17. G	23. M	29. S	35. Y
12. B	18. H	24. N	30. T	36. Z
13. C	19. I	25. O	31. U
14. D	20. J	26. P	32. V
15. E	21. K	27. Q	33. W
16. F	22. L	28. R	34. X
If you want information about communication, just type:
[1][3][2][5]. (this is CO)
Now the host can print all keywords who starts with CO:
hypo		xxxx		xx
------------------------------------------
encyclopedie
CO-				 *pagenr.#
Comedy stories.................. 28147
Commodore computers............. 19782
Communication................... 28937
Computers....................... 4359
Concert review.................. 1876
This method results in a pagenumber, where the information is placed.
This page is directly accesible with the directmode. (see chapter
5.2.5) To access the startingpage about communication, enter:
*28937#.
This method is faster then systematical search, and also a handy tool
to check if information about a certain subject is available.
Of course you can enter the whole word where you are looking for, but
mostly this is not necessary. Also you can enter only one character.
e.g. If you only type 11, the complete list of Catchwords starting with
an "A" is printed.
5.2.3. Searching by way of a list of information suppliers
==========================================================
This method is the same as Catchwordsearch, but only informationsup-
pliers are inserted in the list.
hypo		xxxxx			yy
------------------------------------------
A  *Information suppliers*  *pagenr#
Aeg-telefunken................ 230901
Agfa Geveart.................. 455454
Air France.................... 869756
etc.
Viditel manual                    Pagina 9
5.2.4. Multi-criteria search
============================
Videotex hosts who has this utility makes it easy to search an object.
First you must enter the searchpage, who is always like this:
hypo		xxxxxx			yy
------------------------------------------
** Search menu **
Give one or more keywords, followed by #.
1.<			(<=cursor)
2.
3.
4.
5.
0=index, [1,5]enter reply, 9=search.
For example: To search information about datacommunication for an
Atari, we can search with the catchwords Atari and Datacom.
1.Atari
2.Datacom
3.
4.
5.
0=index, [1,5]enter reply, 9=search.
It is allowed to shorten the catchwords, e.g. Atari as Ata. The host
starts searching for an subject which contains both catchwords. If
there are more subjects, a choice via submenus can be made to reach the
wanted page.
5.2.5. Direct access to a page.
===============================
If you know which pagenumber contains the wanted information, you can
enter that page simply by entering:
*pagenr#
This method is the most fasted method, and is used by experienced
users.
The Videotex commands to reach a certain page are:
# 	 To next follow-up page.
* 	 Delete previous command after error.
*# 	 Get previous page.
*pagenr# Get page with specified number. f.e.: *501# shows page 501a on
the terminal.
*0# 	 Back to the startpage.
*00	 Send same page again. Sometimes there is a distortion in the
telephone connection. If there are strange characters on the
screen, just ask the remote to send the page again.
*90# 	 Logging off. Disconnect and leave the Videotex remote.
Note: Some Videotex systems are not completely standard Videotex. Some
of them have a limited commandset, others have extensions. (e.g:
some hosts allows you to access subpages direct, like: *2323k#)
=
Viditel manual                    Pagina 10
5.3 THE PRESTEL CODETABLE
This table shows all the codes who are used by the Videotexprotocol.
F.e.: ESC A changes the colour for alphanumerical data in red. With
help of the utility VIDUMP the protocolcodes are showed on the screen.
(e.g.: Vidump demo.vid, shows the controlcodes of the file demo.vid)
table Prestel codes
6. COMMAND SUMMARY MAINMODE
===========================
HELP
Shows helpinformation.
MENU
Print the available commands.
NEW
Destroy filename, (if exists) clear all pointers and print the menu.
After this command Viditel-65 is in the same position as starting up
with VIDI -M. The transferparameters are not affected.
CONNECT
Go in Videotex terminalmode.
ON HOOK
Disconnect. (DTR and PB6 in idle position)
AUTODIAL
After entering the "A"command the file VITEL.dir is loaded from the
systemdrive. Select with the showed cursorkeys a number, Quit with
breakkey, or dial with spacebar. If ^M is entered, a telephone number
can be typed manual.
REDIAL
Dial the last chosen number again.
TRANSFERPARAMETERS
Although Videotex works always with 1200/75 Baud, 7E1, full duplex,
there is a tendency to increase the baudrate in the future to 1200/1200
or even to 2400/2400. Anyway, Viditel-65 is ready for the future. Any
baudrate can be programmed. De "dos-defined" choice copies the DOS-65
values for RS-232 to the ACIA. With the program RS232 it is possible to
change this values. With the breakkey you can leave this menu, without
changing any parameter. If the spacebar is entered, the marked para-
meters are programmed. Half-duplex is usable as demo-mode.
LOAD
Load a file. Because there is yet not a Videotex-editor available it is
possible to look at a file. Also pages to transmit to the remote are
loaded with this command.
Example: To load the file DEMO.vid, type: L DEMO <CR>
SAVE
If there one or more pages are saved in memory with ^S, the collection
of these pages can be transferred from memory to disk with the save
command.
Viditel manual                    Pagina 11
DISKLOGGING
This utility is not a real Videotex part. Also it is a handy tool to
save all pages that appeared on the screen to disk. This utility is
similar to ascii download in the astrid program. Take care: The last
page that fits in the storage memory is destroyed! Disklogging can be
terminated with the break key.
Attention: Some Videotexhosts transmit first a lot of <CR>'s and form-
feeds. (e.g. the Elector databank) If you are allready in the 'log-
mode' all these data is stored. If you look later in that file, the
first 20 (or up) pages are empty, and ^Z shows no visible changes on
the screen. In that case you must enter 20 times ^Z. But a better solu-
tion is to use the ^B command and step backwards. Smart users activates
disklogging after the first page is displayed on the screen.
EXIT
Leave Viditel-65 and return to DOS-65.
QUIT
As EXIT but the modem is still on. Simply return to Viditel-65 by
typing G 1000 (-M). The purpose of Quit is to execute a doscommand.
Dos utilities destroy the autodialer!
7. COMMAND SUMMARY TERMINALMODE
===============================
^H: Prints the commandsummary. (Help)
^K: After entering ^K, the value of the next key is transmitted to the
remote. The code of a controlkey, which is also a command, can now
be send to the remote. E.g. to send ^H ($08) just type ^K^H.
To transmit the value of the breakkey, enter: ^K*. If the breakkey
is pressed, always a return to the menumode is forced.
Note: DEL sends the same code to the remote as ^K^H.
^Y: Enables or disables the paritycheck on received characters. A
parity error results in printing a blockcharacter ($7F) in stead of
the wrong character.
The next four commands are editcommands. With these commands a page is
selected from the workmemory and placed in the pagebuffer.
^B: Place last page (bottompage) in the pagebuffer and list this page
on the screen.
^T: Get the first page. (top) Store it in the pagebuffer, and print it
on the screen.
^W: Place the previous page in the pagebuffer, and list the page.
^Z: Place the next page in the pagebuffer, and list that page.
^L: List the current page on the screen.
^R: Show conceiled information, if there is no conceiled information,
list the screen. (Retype)
This function works only in the manual revealmode. In the auto-
revealmode conceiled characters are always visible on the screen.
With MCONFIG the selection of auto/manual reveil is made.
^E: Erase the pagebuffer and the screen.
Viditel manual                    Pagina 12
^S: Save the page that is currently in the pagebuffer in storage
memory.
^P: Put a page to the remote. Select with the editcommands a page. This
page is automatically placed in the pagebuffer and listed on the
screen. Typing ^P transmits the selected page to the remote.
Warning: Sending a page in originate mode (75 Baud) to the remote
costs appr. 2 minutes and 40 seconds! (1 kByte)
^O: Log out. Sends the codestring *90# to the remote. With this string
the remote is attended that you will leave the system. The remote
prints his logging-off message and terminate the connection.
^A: Shows statusinfo. Read chapter 8.
Pressing the breakkey results in entering the mainmode. It is also pos-
sible to transmit four predefined textstrings. With the macro-enter key
(2nd = ^N) followed by the macro choice key, the selected macro shall
be transmitted. The macro's can be defined with MCONFIG.
Other special keys are the Return-, the #- and the DELete (RUB)key.
The code of the carriage return and the "#" are converted to the under-
score code. ($0D,$23 to $5F)
The DELcode is converted to the backspacecode. ($7F to $08)
Note: DEL sends the same code to the remote as ^K^H.
8. THE STATUSLINES
==================
Viditel-65 has three statuslines, one for the autodialer, one for the
menumode, and one for the terminalmode. The statusline of the menumode
is always visible on the screen. The terminal statusline is switched on
with ^A and switched off with ^E or any other command that generate a
formfeed.
8.1 THE STATUSLINE OF THE MAINMODE
----------------------------------
This line shows information about - the current time;
- the transmitting speed;
- the wordformat;
- full or half duplex;
- answer or orginate;
- the name of a file if a file is
loaded.
Viditel manual                    Pagina 13
8.2 THE STATUSLINE OF THE TERMINALMODE
--------------------------------------
^A shows statusinformation about the current settings of the following
options:
1. a) Auto reveal:   All conceiled information shall be visiualised
on the screen automatic.
b) Manual reveal:  Conceiled information is showed after typing ^R.
2. a) Parity check:  Every received character is checked on the right
parity. Detection of a parity-error results in
printing a blockcharacter.
b) No parity check: The paritybit is stripped from incoming charac-
ters and ignored. No paritycheck is done.
3. a) Disk storage:  If disklogging is selected, automatic disk sto-
rage is displayed.
b) No storage:   No automatic storage. Use ^S to store pages.
8.3 THE STATUSLINE OF THE AUTODIALER
------------------------------------
This line shows functional information about which keys are usable to
select a number, how to dial a number manual, how to quit, and which
page of the telephone directory Vitel.dir is displayed.
9. HOW TO USE VIDITEL-65
========================
Dial the number of your favourite remote. When the connection is
present, type your accesscodes. (clever users sends the macrostrings)
If you like a page, and you want to store this, press ^S. ^S saves the
page in the storage-memory. If the storagememory is full, the message
'MEMORY FULL' is printed. After this message it is impossible to use
the ^S command. Go back to the menumode and save the data of the sto-
ragememory on disk. Now ^S is again usable.
Another possibility of storing pages is disklogging. Any page which
appear on the screen is saved. If the storagememory is full, the data
is automatic saved on disk. Use this command with care, the last page
is destroyed when the diskdrive motor started spinning.
10. HELP UTILITIES
==================
Creative Videotex users need some tools to display and edit Videotex-
pages.
VIDUMP: Dumps a Viditelpage on the screen, showing the control-
characters.
VIPRINT: Prints Videotexpages with a matrixprinter. The software is
printerdependend. A solution is written in 6502 kenner nr.
47/page 45.
VIDED:	 Viditel editor, to create and repair Videotexpages.
The utility Vidump V1.0 is now ready for use. None of the othemen de software zelf in zijn bezit
krijgen dan zal dat van een databank geladen moeten worden. Programma's
uit de bovengenoemde bladen zijn terug te vinden op alle Fido's. Het
voordeel hiervan is dat men geen programma's meer hoeft over te tikken
uit hobbybladen. De andere kant van de medaille is dat degene die geen
toegang heeft tot een dergelijke databank, uit de boot valt, en niet zo
gemakkelijk meer aan software kan komen. Al deze factoren in aanmerking
genomen is er wel degelijk een behoefte aan communicatieprogrammmatuur.
Mede doordat modems steeds goedkoper worden, en het aantal databanken
nog steeds groeiende is.
Iedereen die datacommunicatie wil toepassen kan Astrid daarvoor gebrui-
ken. Zowel dataoverdracht via de telefoon met een modem, als direct van
computer naar computer is mogelijk.
Deze manual geeft een complete gebruiksaanwijzing voor het programma
Astrid. De bijlagen completeren het geheel, en zijn bedoeld voor degene
die zich grondig wil verdiepen in deze materie.
Astrid manul T&O, jan. 1986. 2e druk.
C. Boltjes: "Videotexprogramme for the junior/octopus"
Gepubliceerd in 'De 6502 kenner' nr 47/48, feb 1987.
D. de Grooff: "Praktijkboek Videotex"
Kluwer, 1984. ISBN 90 6215 102 7
H. Wagenaar, A. Eliens: "progbus", "Beebtel en vidicode"
artikels in asterisk 3-3 en 3-4. (BBC-club)
J. Bouman: "On-line handboek"
Aula-pocket, Het spectrum 1986.
R. Koelink: "Knoop uw computer aan de telefoon"
Communicatienummer HCC-nieuwsbriefnr. 86, okt 1986.
The books/articles are mentioned according to the importancy level.
Appendices Viditel-65 Version 2.2
This appendices describe the program detailed and gives some background
information about installing/configurating the software, also how to
made the right connection bean worden
3) een zogenaamd terminal programma om met Fido te kunnen communi-
ceren. Een zogenaamd 'download' protocol dat op Fido past is
handig als U files of programma's naar U toe wilt halen of op
Fido wilt zetten. Voor de in Fido aanwezige protocols, zie
verder.
1.2 Het Inloggen op een Fidosysteem:
-------------------------------
1) draai het Fido telefoonnummer
2) wacht tot U de pieptoon van het modem hoort
3) schakel uw modem 'on-line'
4) druk op RETURN of ENTER tot Fido het welkomsbeeld laat zien
Fido manual                         Pagina 15
1.3 De eerste maal Inloggen
-----------------------
Hoe U de eerste keer moet inloggen hangt af van de wijze waarop de
Sysop (beheerder van Fido) het systeem heeft opgezet. In ieder
geval moet U ingeven:
1) Uw voornaam (1 woord)
2) Uw achternaam (1 woord, b.v. van_der_Broek)
3) De plaats waar u woont
4) Een paswoord.
Het is belangrijk Uw naam juist te spellen, omdat prive boodschap-
pen op naam op het systeem staan. Een ander kan ze niet lezen,
maar U ook niet als U Uw naam niet goed hebt ingetoetst.
1.4 Commando's aan Fido
-------------------
Commands bedoeld die op een andere snelheid zenden als ontvangen.
Het gaat dan altijd om de V23 norm van 1200/75 Baud. Het PTT Vidi-
modem en de Elektuur Polyphemus zijn hier voorbeelden van. Bezit
je een dergelijk modem, dan zul je PB7 van VIA 2 moeten verbinden
met pen 5 RxC van de ACIA, omdat het receiverclock signaal opgewekt
wordt door Via 2. Om enige vorm van standaardisatie te verkrijgen
is het aan te bevelen om dit als in onderstaand schemaatje te doen:
=====						   RS 232
|PB7					 18
V  |-------------------------------------------------*  *--|
I  |						 17	   |
A  |						|-----*	 *--|
|						|
=====						| chas  conn
|
|
=====						|
|RxC					|
A  |-------------------------------------------|
C  |
I  |
A  |
|
=====
De signalen PB7 en RxC worden naar buiten gevoerd via het D-chassisdeel
van de RS232. In de modemconnector worden pen 18 en 17 met elkaar ver-
bonden. Zodra de modemconnector ingeplugd is, komt het signaal van PB7
op de receiverclock ingang van de ACIA. LET OP: Voer de draden van pen
17 en 18 niet door naar het modem zelf. Je weet maar nooit of er iets
op aangesloten zit ! Bezitters van een modem die naast 1200/75 ook nog
300/300 of 1200/1200 kunnen, kunnen de verbinding PB7-RxC rustig laten
zitten, want bij iedere andere baudrate dan 1200/75 wordt PB7 als
ingang geschakelt.
Fido manual                         Pagina 16
Ad. 4.
Er zijn modems die zelf het receiverclocksignaal genereren, zodat het
communicatieprogramma dat niet meer hoeft te doen. Een voorbeeld van
een zelfbouwmodem die een receiverclock uitgang heeft, staat beschreven
in de 6502 kenner nr. 49, blz 41 e.v. (gemodificeerd minimodem) Zorg
ervoor dat RxC(ACIA) aan pen 17 v/d RS232 zit. Nu is het mogelijk om
via de RS232 kabel het clocksignaal van het modem aan te bieden aan de
ACIA. Controleer wel of het signaal op TTL niveau ligt.
Behalve het instellen van de parameters voor een bepaald type modem,
zorgt het configuratieprogramma ook voor:
- Aanpassing aan de systeemclock van uw systeem. Default is 1 Mhz. Let
wel op dat bij configuratie voor een hogere frequentie dan 1 Mhz er
aangenomen wordt dat de real-time clock gemodificeerd is voor die
frequentie. Het gaat er om dat Hours, minutes, seconds en Viavra zich
inderdaad gedragen als resp. uurteller, minutenteller, secondenteller,
en viavra als teller die elke seconde verlaagt wordt met 1. Is dit
niet het geval dan zal de knipperfrequentie niet exact 1 seconde
zijn. (Dit gebeurt mbv VIAVRA)
- Tijdmelding op statusregel aan/uit schakelen.
- Het zetten van de default waarden. 
- Het definieren van de speciale toetsen. In te stellen zijn welke
toets men als breektoets wil gebruiken, welke als 2nd macro en macro-
keuze, en welke voor cursorsturing. Voor de cursorbesturing kan men
het beste dezelfde toetsen nemen als in de Editor gebruikt worden.
Zorg er wel voor dat er geen toetsen worden gekozen die noodzakelijk
zijn om een bulletin board te besturen. Het ligt op het eerste ge-
zicht voor de hand om ^C als breektoets te definieren. Toch is dit
niet aan te bevelen omdat veel databanken ook ^C als breek zien. Zou
men in zo'n geval dan een ^C geven dan wordt teruggesprongen naar de
menumode van Viditel, terwijl het de bedoeling was om te 'quitten'
uit een bepaald programmaonderdeel van de databank. De canceltoets is
niet te veranderen, omdat alle databanken ^X als cancel waarde
accepteren.
- Het definieren van vier macro's.
- Het definieren van de besturingsstrings voor een hayes modem.
Fido manual                         Pagina 17
Gebruiksaanwijzing en voorbeelden van configuratie met Mconfig.
==============================================================
Voordat met de configuratie begonnen wordt is het verstandig om eerst
een backup te maken van het huidige programma. Normaal zal Viditel en
Viditel.cfg op drive 0 staan. 
MCONFIG VIDITEL <CR>
Het programma meld zich dan met het volgende menu:
CONFIGURATION VIDITEL COMMUNICATION PROGRAM
by B. de Bruine (C) xx xxxxx 1987 V2.1
*I* Instructions
*A* show Actual configuration
*C* Configurate for a certain modem/system
*H* change Hayes strings
*M* change Macro strings
*D* change Default parameters
*K* change control-Keys
*Q* Quit to DOS-65
*E* Exit, creating new VIDITEL.cfg
CHOICE [I,A,C,H,M,D,K,Q,E]
Om er in te komen proberen we I(nstructions):
INSTRUCTIONS
============
With * it is possible to skip a part.
Typing <CR> immediately holds the original value.
Input controlcharacters:
a) For control keys only the ascii value must be given.
f.e: Type M in stead of ^M.
b) In strings a controlchar must be preceeded with
a '\' mark. f.e: \M = <CR>.
Het programma is opgebouwd uit vijf blokken:
1. Configureren voor een bepaald systeem/modem.
2. Wijzig default parameters.
3. Wijzig speciale toetsen.
4. Wijzig Hayesstrings.
5. Wijzig macrostrings.
Fido manual                         Pagina 18
Met "*" is het mogelijk om een blok over te slaan. Wil men de defaults,
hayesstrings en macrostrings wijzigen, maar niet de speciale toetsen,
dan wordt een "*" ingetikt en dat blok wordt overgeslagen.
Wil men bv. alleen de defaults wijzigen dan kiest men in het menu voor
"D", en wordt alleen dat blok afgehandeld. Keuze "C" is bedoeld voor
configureren voor de allereerste keer. Hier worden vragen gesteld over
uw systeem en uw modem. Aan de hand van uw antwoorden worden de para-
meters berekend die noodzakelijk zijn voor uw configuratie. Eveneens
worden alle andere blokken doorlopen (indien relevant) waar ook weer
naar eigen wens veranderingen aan te brengen zijn. Wil men een para-
meter niet veranderen dan moet <CR> ingetikt worden.
Met keuze "A" kan men alle configuratie mogelijkheden bekijken. Dit is
een soort luxe hexdump met verklaring. Schrik niet als bv een autodial
vlag aangeeft dat automatisch bellen niet mogelijk is, terwijl u juist
geprogrammeerd had dat dit wel tot de mogelijkheden behoorde.
Het is heel goed mogelijk dat die vlag voor uw systeemconfiguratie niet
van belang is, en een dummy waarde aangeeft.
"A" wijzigt niets. Het laat alleen de huidige instelling zien.
Met "Q" wordt MCONFIG verlaten zonder dat er een nieuwe Viditel.cfg
gesaved wordt.
Met "E"xit wordt de nieuw Viditel.cfg op disk opgeslagen, geconfigu-
reerd volgens de gegevens die u ingevoerd heeft.
Toelichting "C"onfiguratie:
Iedere vraag kan beantwoordt worden met een enkele toetsaanslag.
bv "1" voor de clockfrequentie of "Y" op de vraag of er een
interspeeder aanwezig is.  	Dus NIET: 1<CR> of Y<CR>!!   <--Fout
CONFIGURATION VIDITEL COMMUNICATION PROGRAM
by B. de Bruine (C) 30 may 1987 V2.1
*I* Instructions
*A* show Actual configuration
*C* Configurate for a certain modem/system
*H* change Hayes strings
*M* change Macro strings
*D* change Default parameters
*K* change control-Keys
*Q* Quit to dos-65
*E* Exit, creating new VIDITEL.CFG
CHOICE [I,A,C,H,M,D,K,Q,E]
Fido manual                         Pagina 19
***CONFIGURATION***
What is the clockfrequency of your system ?
CLOCKFREQ: 1,2,3 of 4 MC/S.
[Er kan een keuze gemaakt worden uit bovengenoemde vier waarden.]
Contains your modem an interspeeder ? (Y/N)
[Een interspeeder converteert 75 Bd naar 1200 Bd en vice versa.]
INTERSPEEDER				SPLIT SPEED
Is an external receiver clock
for the acia available ? (Y/N)
VIA T1 OSC
EXT. OSC
[Indien er geen ext. clock be-
schikbaar is, moet dat clock-
signaal van de VIA betrokken
worden. Op PB7 (VIA2) staat dit
clocksignaal. Zelf moet men er
zorg voor dragen jdat PB7 ver-
bonden wordt met RxC van de
ACIA. Levert het modem zelf de
clocksignalen, dan kan men de
vraag bevestigend beantwoorden.
Er wordt dan EXT. OSC geprint,
om aan te geven dat de VIA niet
als baudrate generator hoeft te
functioneren.]
Is your modem a Hayes or Hayes compatible modem ? (Y/N)
HAYES MODEM				TRANSPARENT MODEM
Does your Hayes modem need extra   Has  your modem an autodial
initialisation  to set correct the	facility  ? Do you have a
wordformat (Y/N)?			Bansoft* dialer ? (Y/N) Support 
NO EXTRA INITIALISATION			your modem RTS-dialing ? (Y/N) for more information
EXTRA INITIALISATION [Kunnen gede-	Read themanual for about your particular
finieerd worden in de Hayesstrings]	OWN AUTODIALER
Do you want pulsedialing or tone-		BANSOFT DIALER
dialing ? [P,T,sp] space = default	RTS-DIALER
PULSE DIALING				[Hiermee is de dialmethode
TONE DIALING				gedefinieerd, Er zijn dus 3 moge-
DEFAULT					lijkheden voor transparent modems.]
[Default is de dialmethode die het	
modem kent na het opstarten. Mees-
tal zal dat pulskiezen zijn.]		
Viditel faciliteiten:
WHICH VDU CHARGEN. ARE YOU USING ?[1,2,O]
OCTOPUS CHARACTERGENERATOR
DOS-65 VIDCHARGEN V1.0
DOS-65 VIDCHARGEN V2.0
[Er zijn helaas vier karaktergeneratoren in omloop. Om gebruikers van
het eerste uur ook blijvend te ondersteunen kan men hier invoeren welke
karakter generator men bezit. Dit is van belang voor het programmeren
van de CRTC. Indien men karaktergenerator V3.0 heeft, moet men keuze 2
maken.]
Do you want autoreveil ? (Y/N)
AUTO REVEAL
MANUAL REVEAL
[Auto reveal maakt altijd de eventueel verborgen informatie zichtbaar.
Bij manual reveil moet men daar de ^R toets (in terminalmode) voor
indrukken.]
Voorbeeld configuratie:
CURRENT CONFIGURATION:
=======================================================================
|PUTO   |0050 | PULSE DIALING |CLOCK  |0001 | CLOCKFREQ: 1 MC/S
|PROTOCOL |0002 | VIDITEL	 |SPLIT  |00FF | INTERSPEEDER
|TIMEFLAG |0000 | SHOW TIME	 |HAYES  |0000 | HAYES MODEM
|ECHO   |00FF | FULL DUPLEX	 |EXTRA  |0000 | EXTRA INITIALISATION
|ANSORG  |0000 | ORIGINATE	 |EXTOSC  |00FF | VIA T1 OSC
|DIALFLAG |00FF | NO AUTODIALER	 |CHRGEN  |0032 | Viditel chrgen2
|WORDFOT |0042 | 7E1		 |MONIT  |0005 | 50 HZ
|BAUDPAR |0004 | 1200/75 BAUD	 |REVEAL  |00FF | AUTO REVEAL
=======================================================================
THIS MEANS THAT  VIDITEL  NOW IS USABLE FOR SYSTEMS WITH A CLOCK-
FREQUENCY OF 1 MC/S AND IS CONFIGURATED FOR A HAYES MODEM WITH INTER-
SPEEDER.
Your modem needs EXTRA INITIALISATION for a correct change of the
wordformat.
Time is printed.
THE DEFAULTS ARE: VIDITEL, FULL DUPLEX, ORIGINATE, 1200/75 BAUD, 7E1. 
CURRENT DEFINED KEYS:
***********************
CURSOR UP    | ^K | 
CURSOR DOWN   | ^J | 
CURSOR BACK   | ^H | 
CURSOR FORWARD  | ^I | 
PAGE UP     | ^W | 
PAGE DOWN    | ^Z | 
BREAK KEY    | ^[ | 
ENTER MACRO KEY | ^N | 
MACRO KEY 1   | 1 | 
MACRO KEY 2   | 2 | 
MACRO KEY 3   | 3 | 
MACRO KEY 4   | 4 | 
***********************
TEXT STRINGS:
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$1 BAUD: AT^M
$2 8N1: ATS13=0^M
$3 7E1: ATS13=12^M
$4 ORG: ^M
$5 ANS: ATA;^M
MAC1: KLANTNUMMER#
MAC2: CODENR.#
MAC3: PRIVECODE#
MAC4: Many-used-string^M
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
***CONFIGURATION***
What is the clockfrequency of your system ?
CLOCKFREQ: 1 MC/S
WHICH VDU CHARGEN. ARE YOU USING ?[1,2,O]
VIDITEL CHRGEN V2.0
Do you want autoreveil ? (Y/N)
AUTO REVEAL
Contains your modem an interspeeder ? (Y/N)
SPLIT SPEED
Is an external receiver clock for the ACIA available ? (Y/N)
VIA T1 OSC
is your modem a Hayes or Hayes compatible modem ? (Y/N)
TRANSPARENT MODEM
Has your modem an autodial facility ? (Y/N)
Do you have a Bansoft* dialer ? (Y/N)
Support your modem RTS-dialing ? (Y/N)
read the manual for more information about your particular
OWN AUTODIALER
Voor meer informatie over automatisch bellen, zie bijlage ..
Behalve de macrotoetsen zijn alle andere toetsen controltoetsen.
Deze worden niet als controltoetsen ingevoerd maar als lettertekens. Zo
wordt bv control-N (notatie: ^N) ingevoerd als N.
Het "^" teken word automatisch geprint als er een control karakter
ingevoerd moet worden.
Voorbeeld invoeren van tekststrings
Het invoeren van tekststrings wijkt iets af van de andere blokken.
Het is hier niet mogelijk om met een sterretje "*" een blok over te
slaan. Wel kan met een <CR> een string ongewijzigd blijven.
Het invoeren van besturingskarakters wijkt ook af. Ieder
controlkarakter moet voorafgegaan worden door een schuin streepje "\".
Wil men bv een naamstring invoeren met CRLF dan zou dat als volgt
kunnen gebeuren:
voornaam\Machternaam\M\J
Met <CR> word de string afgesloten en in het geheugen gezet.
LET OP! Bij versie 2.2 en hoger wordt de data die in de tekststrings zijn
opgeslagen, ongewijzigd naar de host verzonden. Dat wil zeggen dat er voor
viditel bijvoorbeeld geen konversie naar speciale karakters meer plaats vind
voor macro's en Hayes strings. Dus <CR> wordt niet omgezet naar het viditel
sluitteken. Om een string af te sluiten met het viditel sluitkarakter moet
het underscore teken (_ $5F) geplaatst worden.
De maximale lengte van de strings zijn opgenomen in onderstaande tabel:
==============================================================================
Stringnaam  Stringlengte	Omschrijving
==============================================================================
Hayes 1		15 kar.		Zet Transmissiesnelheid.
Hayes 2		15 kar.		Zet woordformaat op 8N1.
Hayes 3		15 kar.		Zet woordformaat op 7E1.
Hayes 4		7 kar.		Zet modem in originatemode. (AT O of defauld.)
Hayes 5		7 kar.		Zet modem in answermode (ATR of ATA (autoans))
Macro 1		15 kar.		Vrij te definieren.
Macro 2		15 kar.		Vrij te definieren.
Macro 3		15 kar.		Vrij te definieren.
Macro 4		31 kar.		Vrij te definieren.
==============================================================================
Indien de stringlengte overschreden wordt volgt een foutmelding.
Je moet dan even wachten, totdat de te lange string wordt gewist en de
prompt '>' verschijnt om aan te geven dat de string opnieuw
ingevoerd kan worden.
Hieronder een voorbeeld van gedefinieerde tekst strings:
Indien je geen hayes modem hebt hoef je uiteraard de hayesstrings ook
niet te definieren.
Extra viditelfaciliteiten
=========================
Ia. De karaktergenerator.
Om viditel te bedrijven met een dos-65 computer is een speciale
karaktergenerator voor de vdu-kaart nodig. Inmiddels zijn er drie
verschillende karaktergeneratoren in omloop, en om mensen van het eerste uur
niet te dwingen een nieuwe karaktergenerator te plaatsen, kan men met
MCONFIG aangeven welke karaktergenerator men bezit.
a. De octopus karaktergenerator. (keuze O) ;8 scan-lines, geen descenders, 
;geen ESC, FF, LF en CR
;graphics.
b. De dos-65 viditel chrgen V1.0. (keuze 1) ;8 scan-lines, geen descenders,
;heeft ESC/FF/LF/CR graphics.
c. De dos-65 viditel chrgen V2.0/V3.0 (keuze 2) ;9 scan lines, true desc.,
;en de vier voornoemde
;graphics kunnen
;gedisplayed worden. 
Ib. Autoreveal versus manual reveal.
Als de vraag "Do you want autoreveil ? (Y/N)" met Yes beantwoord wordt, zal
alle 'verborgen'-informatie zondermeer gevisualiseerd worden op het
beeldscherm. In de Manualrevealmode moet expliciet een ^R commando gegeven
worden om deze informatie zichtbaar te maken.
Foutmeldingen:
==============
xxxx not found: Filenaamfout. Viditel.cfg is niet geladen. Mogelijk staat
het programma op een disk in een andere drive.
Configuration impossible: Met MConfig V2 zijn alleen de
communicatieprogramma's V2.xx te configureren. De
configuratie van de oudere versies 1.xx is onmogelijk.
Illegal key:	Het is niet toegestaan deze toetswaarde in te voeren.
Same defined keys: Er zijn twee speciale toetsen met dezelfde waarde
gedefinieerd.
String too long: De maximale lengte die een macro of hayes-string kan
bevatten is overschreden.
<>
Bijlage II: Overzicht configuratievariabelen
********************************************
De configuratievariabelen bepalen met welk modem er gewerkt word.
Eveneens laten ze zien wat de defaulds (Baudrate, protocol, etc..) zijn
waarmee opgestart word. De configuratievariabelen kunnen aangepast
worden met het programma MCONFIG of met de MONitor.
VIDITEL V2.2 Configurationpage: $0400-$04FF
0400 41 54 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  AT..............
0410 41 54 53 31 33 3D 30 0D 00 00 00 00 00 00 00 00  ATS13=0.........
0420 41 54 53 31 33 3D 31 32 0D 00 00 00 00 00 00 00  ATS13=12........
0430 0D 00 00 00 00 00 00 00 41 54 41 3B 0D 00 00 00  ........ATA;....
0440 4B 4C 41 4E 54 4E 55 4D 4D 45 52 5F 00 00 00 00  KLANTNUMMER_....
0450 43 4F 44 45 4E 52 2E 5F 00 00 00 00 00 00 00 00  CODENR._........
0460 50 52 49 56 45 43 4F 44 45 5F 00 00 00 00 00 00  PRIVECODE_......
0470 4D 61 6E 79 2D 75 73 65 64 2D 73 74 72 69 6E 67  Many-used-string
0480 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0490 7E 28 50	CRTTAB	FCB	$7E,$28,$50,$88,$1E,$00
0493 88 1E 00
0496 19 1C 00		FCB	$19,$1C,$00,$09,$00,$09
0499 09 00 09
049C 00 00 00		FCB	$00,$00,$00,$00,40,$18
049F 00 28 18
;Configuration flags
04B7 50		PUTO	FCC	'P'		;Pulse, tone or def dialing
04C9 01		CLOCK	RES	1,1		;Processorspeed 1,2,3 & 4 mhz
04CA FF		SPLIT	RES	1,$FF		;Split baud modem 75/1200
04CB 00		HAYES	RES	1,$0		;Zero, if smart modem used
04CC 00		EXTRA	RES	1,$00		;Autobaud modem initialisation
04CD FF		DIALFLG	RES	1,$FF
;Transp. modem: 00=bansoft dialer
;		01=own dialer
;		02=rts-dialer
;		ff=no autodial
04CE 02		PROTOCO	RES	1,2		;Protocol=videotex (fixed)
04CF 00		TIMFL	RES	1,0		;0=update time, <>0 don't
;*:*:*:*:* do not change seq table below :*:*:*:*:*
04D0 FF		ECHO	FCB	$FF		;Fullduplex = ff {defauld}
04D1 00		ANSORG	FCB	$0		;Originate = 00 {defauld}
04D2 42		WORDFOT	FCC	'B'		;A=8N1, B=7E1 {defauld}
04D3 04		BAUDPAR	FCB	4		;Baudrate {defauld}
;1=2400/2400
;2=1200/1200
;3= 300/300
;4=1200/75
;5=dos specified
;*:*:*:*:* end table :*:*:*:*:*
04D5 32		CFG2	FCC	'2'		;Version number hi
04D6 FF		EXTOSC	RES	1,$FF		;00=external acia osc
;Ff=via-osc for acia (only if split=0)
04D7 32		CHRGEN	RES	1,'2'
;'O'=octopus: (8 sc lines, no d65 conversion)
;'1'=chrg1: 8 sc lines, 4 reserved.
;'2'=chrg2: 9 sc lines (lowest extend) 4 res.
04D8 05		MONIT	RES	1,5		;5=50hz,6=60hz,7=71hz
04D9 FF		AUTREV	RES	1,$FF		;Auto reveal on/off
;Keycodes menu transfer parameters
04DC 0B		KEYUP	FCB	$0B		;^
04DD 0A		KEYDOW	FCB	$0A		;Lf
04DE 08		KEYBAC	FCB	$08		;Bs
04DF 09		KEYFOR	FCB	$09		;Ht
04E0 1B		KEYBRK	FCB	ESC		;Common breakkey
04E1 17		KEYPUP	FCB	$17		;^w page up
04E2 1A		KEYPDO	FCB	$1A		;^z page down
04E3 000000		RES	3,0		;Futural expansion
;Keycodes macro expansion
04E6 0E		KEYMAC	FCB	$0E		;^n macro-key (2nd)
04E7 20 3BC0	MKHELP	JSR	PRINT
04EA 31		KEYMAC1	FCC	'1'		;Macro 1
04EB 2C			FCC	','
04EC 32		KEYMAC2	FCC	'2'		;Macro 2
04ED 2C			FCC	','
04EE 33		KEYMAC3	FCC	'3'		;Macro 3
04EF 2C			FCC	','
04F0 34		KEYMAC4	FCC	'4'		;Macro 4
04F1 00			FCB	0
04F2 60			RTS
;---end configuration page---
<>
Bijlage III: Lijst van programmeerbare toetsen.
===============================================
04DC 0B		KEYUP	FCB	$0B		;^
04DD 0A		KEYDOW	FCB	$0A		;Lf
04DE 08		KEYBAC	FCB	$08		;Bs
04DF 09		KEYFOR	FCB	$09		;Ht
04E0 1B		KEYBRK	FCB	ESC		;Common breakkey
04E1 17		KEYPUP	FCB	$17		;^w page up
04E2 1A		KEYPDO	FCB	$1A		;^z page down
04E6 0E		KEYMAC	FCB	$0E		;^n macro-key (2nd)
04EA 31		KEYMAC1	FCC	'1'		;Macro 1
04EC 32		KEYMAC2	FCC	'2'		;Macro 2
04EE 33		KEYMAC3	FCC	'3'		;Macro 3
04F0 34		KEYMAC4	FCC	'4'		;Macro 4
<>
Bylage IV: Geheugenindeling.
***************************
Viditel-65 gebruikt veel geheugen. Men kan files downloaden met de lengte
van de beschikbare diskcapaciteit. Heeft men een lege 80 Tr DS/DD disk,
dan is de maximale filelengte 720 kbyte. Files die men wil uploaden
moeten in het werkgeheugen passen. D.w.z. dat de file niet groter mag
zijn dan ca. 28 kbyte. Dit is geen beperking, want met de talrijke
Dos-65 utilities kan men een grotere file opsplitsen in kleinere files,
en dan bloks gewijs uploaden.
Memory map Viditel-65 V2.2
0000 ----------------------------
|		nu		|
----------------------------
0090 |				|
|	 page zero pointers  |
009D |				|
|--------------------------|
|		nu		|
0100 |--------------------------|
|				|
|		stack		|
|				|
0200 |--------------------------|
|				|
|	  receiverbuffer	|
|				|
0300 |--------------------------|
|				|
|	  transmitterbuffer	|
|				|
0400 |--------------------------|
|	  configuration	|
|	  variables		|
0500 |--------------------------|
|				|
|				|
|		nu		|
|				|
|				|
0800 |--------------------------|
|				|
|	  Vitel.dir buffer	|
|				|
1000 |--------------------------|
|				|
|		main		|
|		program		|
|		(VIDI)		|
|		*V2.2*		|
|				|
|				|
3200 |--------------------------|
|				|
|				|
|				|
|				|
|	  storagememory	|
|				|
|				|
|				|
|				|
|				|
9C00 |--------------------------|
|	  pagebuffer 		|
|				|
A000 |--------------------------|
|				|
|	  helpscreentext	|
|	  and			|
|	  Autodialer		|
|				|
A600 |--------------------------|
|				|
|	  nu			|
|				|
AA00 ----------------------------		nu= not used
;Page zero locations
0090	MEM	EQU	$90		;Storage memory pointer
0092	POI	EQU	MEM+2		;End of file marker
0094	TELTXT	EQU	MEM+4		;Pointer autodialer
0096	TEMP	EQU	MEM+6		;Temporary pointer
0098	PAG	EQU	MEM+8		;Viditel pagepointer
009A	VIM	EQU	PAG+2		;Viditel readpointer
009C	PRI	EQU	PAG+4		;Viditel printpage poi
Label table Viditel V2.2: (wijzigingen voorbehouden)
ACCMD   E735	ACCTL   E734	ACIASR  E131	ACICMD  E132	ACICTL  E133
ACIINT  17CA	ACR2   E11B	ADIAL   23D2	ADJUST  2C06	AHOLD   1066
AKEY   156C	ANSO   1993	ANSORG  04D1	AREG   E130	ASAVE   1047
ASCBRK1  2266	ASCBRK2  2397	ASCBRK3  2440	ASCHECK  20B2	ASCOHEX  1033
ASCTEST  2120	ATD    04B4	AUTREV  04D9	AUTTER  10A6	AYS    1F64
BACKBL  2E53	BACKNW  2E59	BACKVIM  2ABE	BANDIAL  A1B2	BAUD   1040
BAUDPAR  04D3	BAUDTAB  198D	BBDIAL  A13F	BEEP   1A55	BEGHI   0032
BEGLO   0000	BELL   2CC3	BOT    1013	BREAK   103E	BRKMENU  238F
BS    2CC6	BS1    2CD4	BS2    2CDC	BUFIN   C029	BYEXT   1030
BYHI   102F	BYLO   102E	BYTES   20A1	C0    2E77	C1    2EB7
C1PRT   2C35	C1PRT1  2C49	C1PRT2  2C4B	CAN    0018	CANFLG  103F
CAPITAL  005F	CDELAY  106C	CDT2H   00F4	CDT2L   0024	CFG1   04D4
CFG2   04D5	CHAPLN  27A0	CHOICE  1399	CHRGEN  04D7	CKEY   15BA
CL1    10A9	CL2    10AE	CL24   2FFD	CL3    10B3	CL4    10B8
CLEAR21  1A92	CLEAR23  1A9F	CLN    2798	CLOCK   04C9	CLODI   1FB1
CLOSE   D048	CLOTEL  2610	CLR    1A7E	CLR23   1A8C	CLRSTAT  F01B
CLS    1ADF	CLSEC   E718	CLSTAT  1AE8	CLSTCON  CA2A	CLT    10A8
COLBAC  27A8	COLCHA  27A7	COLOR   2E20	COLOR1  2E2C	COLUMN  2794
COMBEEP  245A	COMHAND  245D	CONCEAL  2E41	CONDIS  0080	CONEN   0081
CONFLG  27A6	CONTR   102C	COPNUM  2662	CR    000D	CRCOUNT  1098
CREATE  D036	CREDI   1FD7	CRFLG   106F	CRLDN   2C56	CRLF   C02F
CRLUP   2C6B	CRTCAR  E140	CRTCRF  E141	CRTTAB  0490	CURLOAD  1A67
CUROFF  1AC4	CURON   1ABF	CURPX   E704	CURPY   E705	CURSAVE  1A5A
CURSOR  279C	CURUP   1AB5	CW    2937	CZ    2930	CZ0    292D
D65COR  2B91	DCLO   2070	DDRB   E112	DE    007F	DECTXT  25D8
DECVIM  2F90	DEL100  A2D8	DEL1600  A2E1	DEL40   A2CF	DEL60   A2A9
DELAY   106B	DELVAL  10C1	DELX   A2AF	DESTROY  10A0	DH0    1058
DIACOM  A320	DIALBUF  04B8	DIALFLG  04CD	DIAPRES  A2F0	DIERR   10A2
DISDLY  1A33	DKEY   1548	DLOOP   2678	DLYINT  181D	DLYINT1  1836
DM0    1057	DOS    1062	DOSBUF  AA00	DOSCOM  C006	DOSDEF  1927
DOSKEYI  CB3E	DOSMSIO  184B	DREAD   D01B	DTRDIS  00FE	DTREN   0005
DTROFF  179B	DTRON   1790	ECHO   04D0	EFNAME  1EA6	EKEY   15D3
EMPTYM  105B	EN2    17B7	ENDFILE  2107	ENDMEM  009E	EOF    0004
EPAR   0064	ERLIN   2E0A	ERLIN1  2E0F	ERLIN2  2E1F	ERMES   D0B7
ERR    A17C	ERR1   A184	ERRDI   A153	ERTEO1  2DDF	ERTEO2  2DF6
ERTEOL  2DC3	ERTEOS  2DCF	ESC    001B	ESCFLG  27AB	EXECBRK  1857
EXECMAC  1C27	EXSHOW  1CF6	EXSTRI  1061	EXTOSC  04D6	EXTRA   04CC
FF    000C	FF1    2D4E	FIFORM  105A	FILENR  102B	FINISH  1065
FITOLO  2345	FITOP   2A54	FITOPA  2A2C	FITOPAB  2AB9	FITP   2AC3
FLAFLA  289A	FLAFLG  27A5	FLASH   2E35	FLASHT  27AF	FLL    1031
FLN    2796	FNAM   1EE8	FNAM1   1EE3	FNAME   1E96	FNPNT   102A
FREMODE  00C0	FTEST   116A	GET    188A	GETBUF  C02C	GETEV   F009
GETKEY  18A0	GETMOD  176F	GETNAM  1F56	GRAFLG  27A2	GRAHOC  27A4
GRAHOL  2E6B	GRANOR  2E47	GRAREL  2E71	GRASEP  2E4D	H0    1050
HALFBL  105E	HAST   19A4	HAYDIAL  A1A3	HAYES   04CB	HAYSTR  0400
HDEL   A2B9	HEIFLG  27A9	HELP   A007	HELPME  302C	HEXDEC  C044
HEXOUT  C038	HKEY   147C	HLOOP   1B72	HNOUT   C035	HOCAL   1BCA
HOME   1AB0	HOUCON  1B84	HOUR   1055	HOURS   E782	HT    0009
HT1    2CED	HT2    2CF5	IER2   E11E	IGET   1009	IN    C020
INCMEM  2187	INCPAG  2F1C	INCPOI  215E	INCPRI  2F48	INCREM  2170
INCTXT  25CA	INCVIM  2F7D	INITAM  2811	INITIM  27DD	INIVDU  F12C
INLINE  2795	INPUT   1064	INTV15  E76C	INTV6   E75A	INTV9   E760
INVALID  1769	INVVID  1AD8	IRQKEY  183F	ISWAP   1192	JOPT   129F
JVITXT  100F	KBRK   1844	KEYBAC  04DE	KEYBRK  04E0	KEYBUF  E7B8
KEYDOW  04DD	KEYFOR  04DF	KEYMAC  04E6	KEYMAC1  04EA	KEYMAC2  04EC
KEYMAC3  04EE	KEYMAC4  04F0	KEYPDO  04E2	KEYPNT  E7B7	KEYPORT  E101
KEYPUP  04E1	KEYUP   04DC	KSAV   2908	L     29EF	LASTCH  27AD
LASTCLR  1A7B	LASTIME  100C	LASTLIN  1A73	LEMPTY  20D7	LF    000A
LF2    2D08	LF3    2D19	LFCONV  1070	LHAST   19A7	LHOUR   104D
LIN    109C	LIN23   1A84	LIST   29F5	LISTSCR  29F0	LKEY   14E6
LLER   152C	LLN    279A	LMINU   104E	LOAD   2018	LOADIT  14F5
LOADTIM  1C1A	LOADXY  18BC	LOCFG   1071	LOGFLG  10A7	LOGMES  2EE1
LOGOUT  2EDF	LOTI2   182B	LOTRAN  1752	LOUT   2EF6	LPSCR   27A1
LSETEMP  20E5	M0    104F	MACERR  2327	MACHELP  23A8	MACIND  1069
MACRO   1068	MAINMEN  12CA	MARK   275E	MARKB   273F	MARKF   2758
MARKF1  2755	MATCH1  1BC8	MATCHH  1B9E	MAXTRAN  00FF	MC1    0440
MC2    0450	MC3    0460	MC4    0470	MEM    0090	MEMPTY  20C0
MESEMPT  20EE	MESFULL  219F	MESSAGE  26D9	MICAL   1BA3	MIN    1052
MINCON  1BBD	MINLOOP  1BAB	MINUTES  E783	MKEY   14A5	MKHELP  04E7
MOCOM   1041	MOCTR   1042	MODET2  00E3	MOFF   17A6	MON    17AF
MONIT   04D8	MOUT   276F	MOVCRT  27B4	MOVTAB  27C0	MYDI   A32E
NAMB   ABE0	NAMDEF  D122	NAMFO   10A5	NBUF   1016	NEW    1294
NEWNR1  A1C0	NEXPAG  2594	NILL   2D82	NKEY   14AC	NNR    A1BA
NONAM   1F11	NONU   2371	NOPAR   0005	NORVID  1AD1	NR1    A146
NWNR1   A231	OEF    10A3	OKEY   14B8	OOM    105C	OPEN   D03F
OPENTEL  25F2	OPT1   1E23	OPT1200  1DB5	OPT2   1E2B	OPT2400  1DA7
OPT300  1DC3	OPT5   1DF7	OPT6   1DFC	OPT7   1E01	OPT75   1DD1
OPT8   1E06	OPTANS  1E54	OPTDIAL  1D79	OPTE   1E0B	OPTEMFN  1E5F
OPTFN   1E6F	OPTFULL  1E33	OPTHALF  1E3E	OPTMEN  1D92	OPTN   1E1B
OPTNR   1DED	OPTO   1E13	OPTORG  1E49	OPTPAT  10A4	OPTTER  1D67
OPTTIME  1D3A	OPTXXXX  1DDF	OSC    19E3	OSCEN   106D	OSCOFF  1A06
OUT    C023	OUTCTR  C0CC	OUTIO   F000	OWNDIAL  A324	OWNKEY  187B
PAG    0098	PAGE   109D	PAGEM   29B7	PAGEND  00A0	PAGHI   009C
PAGLO   0000	PARCHK  27B0	PARCHO  18D1	PARPROG  1006	PATOFIL  2A16
PFULL   2430	PLIP   29E7	PO15.25  1CFA	PO24.25  1D02	PO37.25  1D0A
PO43.25  1D12	PO48.25  1D1A	PO52.25  1D2A	PO55.25  1D32	PO73.25  1D22
POI    0092	POSIC   F024	PRI    009C	PRIHOUR  1B21	PRIMIN  1B4E
PRINT   C03B	PRINT1  2B7A	PRINT2  2B87	PRINT3  2B8D	PRIPAG  2A03
PRISEC  1B3B	PRITEL  2419	PRNIBL  FF76	PROGAC  19CE	PROTOCO  04CE
PROVIA  19FF	PTIME   1BFC	PUT    2AD0	PUTMES  30E6	PUTO   04B7
PXIT   26C5	PXIT1   26A5	QKEY   1656	QUE    177F	RAMBEG  279E
RAMPTR  00A0	RECBUF  0200	RECPNT  1014	REPO   F027	RESESC  2D7C
RESMO1  2D70	RESMOD  2D6E	RESPONS  1A45	RESTAB  2ED7	RESTART  10A1
RESTORE  18C3	RESTORF  18C8	RESTORT  18CC	RETU   1ABA	RETURN  2D55
REVFLG  27AA	RKEY   15A8	RS    2D67	RSA    2C92	RSB    2CA1
RTSDIAL  A223	RTSEN   0004	RTSHI   A293	RTSLO   A29E	S8N1   1935
SACIINT  1038	SATRAN  16A6	SAVE   1FA7	SAVEA   27B1	SAVER   14DF
SAVETIM  1C0D	SAVEX   27B2	SAVEXY  18B5	SAVEY   27B3	SCAN1   2622
SCANKEY  13CB	SCANX   2401	SCURPX  1045	SCURPY  1046	SDLYINT  103C
SEALCO  2E26	SEAMARK  2745	SEC1D20  E737	SECONDS  E784	SEGRCO  2E2A
SEL1   2702	SEL2   2706	SEL3   270A	SEL4   2711	SELECT  2404
SELEX   265D	SELEX1  265A	SEN2   1003	SEPFLG  27A3	SETBOT  2FB2
SETCUR  1AC7	SETDLY  1A19	SETEMP  20CE	SETMEM  2155	SETPAG  2EFB
SETPOI  214A	SETPRI  2F11	SETTIM  1AF4	SETTXT  25BF	SETVIM  2F06
SHO12   21ED	SHO24   21D4	SHO3   2210	SHO75   2236	SHOAN   227E
SHODOS  224D	SHOFU   21C2	SHOHA   21CB	SHOIT   229C	SHONO   2206
SHOOR   2270	SHOPAR  222C	SHOUR   1056	SHOWOPT  1C52	SKEY   14C5
SKEYINT  103A	SKEYMAC  106E	SMIN   1053	SOPT   C068	SORRY   235F
SPAGE   109E	SPLIT   04CA	SREAD   D000	SSTATOG  1043	STAR   231A
START   10DC	STARX   231C	STATOG  E701	STATUS  D063	STEADY  2E3B
STELTXT  109A	STEST   1162	STIMFL  1063	STOPRXC  003F	STORAGE  1044
STORTEL  261C	STRAN   1034	STTOTE  2789	SUSPEND  1067	SVIDDEC  2AF2
SWAP   1614	SYSKEY  186A	SYSSTAT  F021	T1200   01A1	T12001  01A0
T12002  0341	T12003  04E2	T12004  0683	T19K2   001A	T19K21  0019
T19K22  0033	T19K23  004D	T19K24  0067	T1CH   E115	T1CHL   E117
T1CL   E114	T1CLL   E116	T2CH   E119	T2CL   E118	TELBEG  0800
TELCLOS  109F	TELEND  1000	TELFINR  1099	TELINFO  26F4	TELNAME  108C
TELTXT  0094	TEMP   0096	TERM   15BE	TETOST  277E	TH0    1054
TIM12H  10C0	TIM12L  10BF	TIM1H   1060	TIM1L   105F	TIM75H  10BE
TIM75L  10BD	TIMEX   1B61	TIMFL   04CF	TKEY   169D	TM0    1051
TOBIG   1032	TOLAR   2096	TOP    1012	TOUTFLG  E738	TOUTIL  E772
TOUTL   E774	TPA    16A4	TRANBUF  0300	TRANMOV  1807	TRANPNT  1015
TRANSMT  17EC	TRAPA   21B4	TRASH   16E3	TRLOOP  16E9	TRY1   1059
TSTBG   2D83	TSTBG1  2D96	TSTBG2  2DA6	TSTBG3  2DAA	TVPUT   2BCF
TVPUT1  2C03	TVPUT2  2C05	UNMARK  2773	UPA    105D	UPTIM   1B03
USRSTAT  F01E	VDTCPL  0027	VDTEL   284C	VDTEL1  288C	VDTLPS  0017
VDURES  2C80	VERSION  1440	VI    300C	VIA2   E110	VIAVRA  E71B
VIBANK  27AE	VICR   2D52	VIDDEC  2AFB	VIDEO20  FB2C	VIDEXT  1F5F
VIDI   A000	VIDITEL  27E4	VIDRAM  E800	VIDSTOR  2FCC	VIERR   1F57
VIESC   2D61	VIFF   2D48	VIHOME  2DAB	VIHT   2CDD	VILF   2CF6
VILF1   2CF9	VIM    009A	VIMEND  2F4F	VINDIC  1446	VIPRINT  2B6B
VISTAT  3110	VISUAL  1BCD	VITXT   3006	VIVT   2D20	VLOADIT  14ED
VT    000B	VT1    2D23	VT2    2D30	VT3    2D41	WAI    0002
WAIT2   1A4A	WORDFOT  04D2	WRIDI   1FE9	WRITE   D024	XHOLD   27AC
XQCOR   2BCB	XQDATB  2B15	XQDATC  2B2F	XQDATD  2B37	XQDATE  2B44
XQDATF  2B56	XQDATG  2B5E	XQDATH  2B64	XQDATI  2B67	XQUSER  28CD
XSAVE   1048	XTEMP   104A	XTEMP2  104B	XTEMP3  104C	YESASC  20BA
YHAST   106A	YO    1E89	YSAVE   1049
Bijlage V: Automatisch bellen
******************************
Veel modems hebben de mogelijkheid om automatisch te kunnen bellen. Dit
houd in dat een modem een relais (pulskiezen) of een toongenerator
(toonkiezen) heeft die bestuurd kan worden met de computer. Alleen bij
hayes modems is sprake van standaardisatie. Ieder hayes modem kan
bestuurt worden met dezelfde codes om het modem een nummer te laten
'draaien'. Vele andere modems bezitten ook een autodial optie maar
meestal moet die met speciale software ondersteund worden. Viditel-65
ondersteund alle mogelijke vormen van autodial, onder te verdelen in
vier groepen:
1. Hayes dialer.
2. RTS dialer.
3. Bansoft dialer.
4. Andere dialer.
ad 1: Hayes dialer
Ieder hayes modem bezit standaard een dialer. Zodra de keuze voor
Hayesmodem gemaakt is, is ook meteen de autodialfunctie gedefinieerd.
Met MCONFIG kan men instellen of men puls- of toonkiezen wenst.
ad 2: RTS dialer.
Sommige modems bezitten een lijnrelais dat te bedienen is via het RTS
{Request To Send} signaal van de RS232. Dit relais schakelt in overeen-
stemming met de aangeboden pulsen, en kan dus een nummer kiezen.
ad 3: Bansoft dialer.
Het betreft hier een zelfbouw dialer die toegevoegd kan worden aan een
bestaand modem die geen autodial mogelijkheid bezit. De hardware staat
beschreven in de Elektuur halfgeleidergids van 1986. (pag 79,
schakelingnr. 29) en moet aangesloten worden op uw computer met een
verbinding van PB5 (VIA 2) naar dial-in van de elektuur schakeling.
PB6 wordt gebruikt om het modem op/van de telefoonlijn te schakelen.
De software voor deze schakeling is ontwikkeld door Bansoft uit
Enschede, en is een onderdeel van het viditelprogramma.
ad 4: Andere dialer.
Dit vergt enige zelfwerkzaamheid van de gebruiker. U zult zelf een
programmaatje moeten maken dat de autodialer van uw modem kan besturen.
Het meeste werk is echter al gedaan. Het enige wat u hoeft te doen is
het lezen van het geselecteerde nummer uit DIALBUF en dat om te zetten
naar geschikte signalen die dan via een VIA uitgang naar uw modem
gestuurd worden. De syntax van de data opgeslagen in DIALBUF is de
volgende: kkk,aaa\0
met kkk = kengetal (ascii)
, = pauzeteken (ascii)
aaa = abonneenummer (ascii)
\0 = einde string teken ($00)
Voorbeeld: 01180-34336 staat in dialbuf in hex als:
DIALBUF: 30,31,31,38,30,2C,33,34,33,33,36,00
[Let op: Scheidingsteken is een komma!]
Het programma moet beginnen op adres OWNDIAL+3 met de volgend data:
ORG	OWNDIAL+3
JMP	MYDIALER
FCC	'DIAL'
MYDIALER ....werkelijke programma....
Beschikbare geheugenruimte: OWNDIAL+3 - $A9FF.
De adressen van DIALBUF, OWNDIAL, e.a. vind u in de labeltabel. (bijl. V.)
Meestal zal een dergelijke dialer met een pulstrein conform het te
draaien nummer bestuurd moeten worden.
Het aantal pulsen komt overeen met het getal dat men wil draaien. Het
getal nul bestaat uit tien pulsen. Een puls moet 60 millisec lang zijn.
(contact geopend) Tussen twee onderbrekingen in moet het contact 40
milliseconden gesloten zijn.
Wil men een modem on-/offline schakelen dan kan men daarvoor de
volgende subroutines gebruiken:
DTRON	Activeert RS232-lijn DTR (+12V)
DTROFF	Maakt de RS232-lijn DTR inactief (-12V)
MON	Maakt PB6-VIA2 actief (TTL 0V)
MOFF	Maakt PB6-VIA2 inactief (TTL +5V)
Het verdiend aanbeveling om eerst goed te bekijken of de software
behorende bij de RTS/bansoft dialer ook geschikt is voor uw modem.
Het maken van een file met telefoonnummers voor autodial
--------------------------------------------------------
Met ED kan men een file maken waarin de telefoonnummers van databanken,
medehobbyisten met een modem, e.d. in opgenomen kunnen worden.
De file MOET Vitel.dir heten, en moet alsvolgt opgebouwd worden:
a) Voor ieder telefoonnummer zijn max. 80 karakters beschikbaar. (1
regel op het scherm)
b) De syntax van een regel is:
XYZ kkk-aaa ;Commentaar <CR>
met X = Baudrate parameter. (moet in kolom 1 staan)
Y = woordformaat. (moet in kolom 2 staan)
Z = protocol. (moet in kolom 3 staan)
kkk = het kengetal.
- = scheidingsteken/pauze teken. (minteken)
aaa = het abonneenummer.
; = commentmarker, geeft aan dat er commentaar komt.
c) Lege regels mogen niet voorkomen.
d) Er is geen speciaal file-sluitteken nodig.
e) Spaties en tabs mogen na kolom 3 geplaatst worden.
Hoewel het mogelijk is de file vitel.dir zo uitgebreid te maken tot de
maximale capaciteit van een diskette, verdiend het aanbeveling om max.
255 pagina's op te slaan. (dat zijn 5000 nummers) De paginateller telt
namelijk maar tot 255 en begint dan weer bij nul. In de praktijk zullen
een a twee pagina's al voldoende zijn.
*****************************************************************
* Baudrateparam:  *	Woordformaat:	*	Protokol:	*
*****************************************************************
* X=1: 2400/2400  *	Y=A: 8N1	*	Z=V: Videotex	*
* X=2: 1200/1200  *	Y=B: 7E1	*			*
* X=3: 300/300  *	Geen betekenis	*			*
* X=4: 1200/75	  *	als X=5.	*			*
* X=5: dos def.  *			*			*
*****************************************************************
Voorbeeld van Vitel.dir:
4BV 078-15600  ;Comnet mt
4BV 035-231513 ;Hobbytel, Hilversum.
4BV 04402-71850 ;Elektuur databank
4BV 04139-3206 ;Manudax visual info system
4BV 015-143842 ;Ecd poseidon
4BV 020-274744 ;Promptnet (alleen buiten kantooruren)
4BV 020-194334 ;Voc bbs data
4BV 010-4332035 ;Velobyte infosystem acorn bbc
4BV 079-413921 ;Vidicode
4BV 023-355949 ;Miamitel
4BV 03402-38264 ;Nova (gebrnr:738001)
4BV 020-434201 ;Klm reserveringen
4BV 05202-19295 ;Kameleon
Overwegingen samenstelling Vitel.dir
------------------------------------
Het minteken is het pauzeteken. Er wordt dan even gewacht voordat het
abonneenummer gedraait word. Voor nationale verbindingen zal 1
pauzeteken in alle gevallen voldoen. Is het noodzakelijk om langer te
wachten, dan kan dat door meerdere pauzetekens op te nemen in de
string. Bijvoorbeeld: 01180---34336. Er wordt nu 3 keer zolang gewacht.
Hoewel het op het eerste gezicht aantrekkelijk lijkt om een alfabetisch
geordende lijst samentestellen, blijkt in de praktijk toch dat men
beter de meestgebruikte nummers op pagina 1 (eerste 20) kan zetten.
Dit bespaard veel zoekwerk, en de hele file Vitel.dir hoeft niet
doorgebladert te worden.
Heeft men een 300/300 en 1200/75 modem dan is het aantrekkelijk om te
downloaden met 1200 Baud en te uploaden met 300 Baud. Neem het
telefoonnummer dan dubbel op in Vitel.dir, met beide baudrates.
<>
Bijlage VI: RS232
*****************
Aansluitmogelijkheden:
uC			modem
a) Volledige implementatie
2      TXD-->    2
----------------------------
3      RXD<-- 3 ---------------------------- 20 DTR-->	 20
----------------------------
6      DSR<-- 6 ---------------------------- 4 RTS-->	  4
----------------------------
5      CTS<--	  5
----------------------------
8      DCD<-- 8 ---------------------------- 7 GND 7 ---------------------------- b) geen besturingssignalen 2 TXD-->    2
----------------------------
3      RXD<--	  3
----------------------------
20 DTR
--------|
6 DSR |
--------|
4 RTS
--------|
5 CTS |
--------|
8      DCD<-- 8 ---------------------------- 7 GND 7 ---------------------------- c) voor smartmodems (Hayes-compatibles) 2 TXD-->    2
----------------------------
3      RXD<-- 3 ---------------------------- 4 RTS-->	  4 Mag ik (uC) zenden ?
----------------------------
5      CTS<--	  5 Modem is klaar om te gaan zenden
----------------------------
6      DSR<-- 6 Dataset(=modem) ready (dwz actief na power up) ---------------------------- 7 GND 7 ---------------------------- 8 DCD Altijd carrier detect als terminal=ready -----| 20 | DTR-->	 20 Terminal (uC) is klaar om te communiceren
-----|----------------------
22     RING<-- 22 Binnenkomend telefoontje (AA) ---------------------------- ***> !Bij een MODEM mogen RxD en TxD elkaar NOOIT kruisen! <***
Aansluitmethode c) verdient enige toelichting. Intelligente modems geven
foutmeldingen en andere meldingen, zoals CONNECT 1200 Baud, CARRIER DETECT,
NO CARRIER, ERROR-COMMAND, etc. De RS232 ontvanger (uC) accepteert alleen
data als DCD actief is. Bij een foutmelding is dit meestal niet het geval.
Vandaar dat DTR (of indien die niet gebruikt wordt RTS) verbonden moet worden
Vandaar dat DTR (of indien die niet gebruikt wordt RTS) verbonden moet worden
met DCD. Bij sommige intelligente modems kan men methode a) aanhouden omdat
die DCD activeren, als het modem iets wil verzenden via de RS232. (meestal
schakelbaar met dipswitch op het modem)
De software van het communicatieprogramma moet er voor zorgen dat dergelijke
foutmeldingen niet in het geheugen of op schijf komen.
Hoewel DOS-65 niet voorschrijft of men een male of een female D-connector
moet gebruiken, is het aan te bevelen om de Rs232c male, en de andere
(keyboard, centronics) female te nemen. Er kan dan nooit abusievelijk +12V of
-12V op TTL apparatuur komen. Bovendien hebben zowel de IBM-PC als de
ATARI-ST een 25 polige male D-connector als modemaansluiting. Heeft men nu
net een female gemonteerd, dan is dat ook geen probleem, want genderchangers
(f/f, m/m) kan men ook heel goed kopen op de HCCdagen. Een modem heeft altijd
een female connector.
Bijlage VII: Foutmeldingen en waarschuwingen.
*********************************************
* Algemene foutmeldingen:
NOT IMPLEMENTED: Utiliteitsprogramma bestaat niet.
MACRO ERROR: Verkeerde macrotoets ingedrukt, macro bestaat niet of de
macro is leeg.
* Foutmeldingen disk i/o:
VIDITEL.CFG NOT FOUND: File niet aanwezig op de systemdrive S. Dit
is de enige fout die tot gevolg heeft dat naar dos-65 wordt
teruggekeert.
FILENAME TOO LONG: Een filenaam mag uit maximaal 15 karakters bestaan.
FILENAME NEEDED: Er moet een filenaam ingevoerd worden.
FILE TOO LARGE: File is te groot om in het geheugen te zetten.
DISK FULL: De diskette is vol. Downloading wordt voortgezet. Als de
file in het werkgeheugen past, kan men de data met het
doscommando "SAVE" naderhand op disk zetten. Is het een file
die niet in het werkgeheugen past, dan moet men het downloaden
afbreken.
DRIVE x NOT READY: Boot uw systeem opnieuw op. Save de
gedownloade data vanuit dos-65.
* Foutmeldingen dialer:
NUMBER TOO LONG: Een telefoonnummer mag max. 17 karakters lang zijn.
INPUT ERROR: Het telefoonnummer bestaat uit vreemde symbolen.
DIAL ERROR: Incorrect nummer/parameters. Bellen is niet mogelijk.
Deze fout komt voor indien in Tel.dir niet de voorge-
schreven kolomindeling wordt aangehouden.
S:VITEL.DIR NOT FOUND: File niet aanwezig op drive S.
NO NUMBER SELECTED: Er is geen telefoonnummer gekozen.
OWN DIALER NOT PRESENT. Autodial faciliteit niet aanwezig.
* Waarschuwingen en meldingen Videotex terminalmode *
MEMORY FULL: Werkgeheugen is vol. Na deze melding zal de data die zich
in het werkgeheugen bevind automatisch op disk gezet worden,
waarna het werkgeheugen weer te gebruiken is. (gaat automatisch)
PAGEBUFFER FULL: Het paginabuffer is vol. Na deze melding wordt automatisch
het pagebuffer gewist, en ieder volgend karakter wordt weer
boven aan de pagina geprint. Deze fout komt voor als de
ontvanger een formfeed mist, of als er erg veel foutmeldingen
van de videotexhost achter de pagina ontvangen worden.
MEMORY EMPTY: Er zijn geen pagina's in het 'storage memory' opgeslagen, en
er kan dus ook niks op disk gezet worden.
PAGEBUFFER EMPTY: Er is geen pagina in het 'pagebuffer' opgeslagen.
CANCEL, CANCELED BY, TRANSFER TERMINATED: Na het geven van een
cancelopdracht door de remote of de local is de dataoverdracht
gestaakt.
Bijlage VIII: Verschillen astrid v1.0 met Viditel V2.2
******************************************************
-Clocksignaal nu op PB7 i.pv. CB1 voor splitspeedmodems.
-Zet achtergrondkleur ESC ] verbeterd.
-Uitbreiding commandoset.
Bijlage IX: Specificaties
*************************
Appendix X: Commandsummary Viditel-65 V2.2
******************************************
MAINMODE:
=========
H: Help information.
M: Print the menu.
N: Clear pointers. (NEW)
C: Connect (go in terminalmode)
O: On hook. (switch modem off-line)
A: Autodial. (Enter autodialmode)
R: Redial last number again.
T: Define transferparameters.
L: Load a file from disk.
S: Save a file on disk.
D: Store all to be received data on disk.
E: Back to dos-65 definitely.
Q: Execute a dos-command. Return to viditel with G 1000.
TERMINALMODE:
=============
^H: Help.
^K: Transmit code of key, entered after ^K, e.g. ^K^Y transmits ^Y.
^Y: Dis/enable paritycheck.
^B: Get bottompage.
^T: Get toppage.
^W: Get previous page.
^Z: Get next page.
^L: List the page who is in the pagebuffer.
^R: Retype the page, showing the conceiled information. (Reveal)
^E: Erase pagebuffer.
^S: Save a page in storagememory.
^P: Transmit a page to the remote.
^O: Leave the remote. (Log out)
^A: Show status information.
^[: To mainmode.
^N1,2,3,4: Execute a macro.
AUTODIALER:
===========
^K: To previous number,
^L: To next number,
^W: To previous page,
^Z: To next page,
sp: Dial the marked number,
^M: Dial a number manual,
^[: Return to the menumode.
<>